Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23923 30016 & 23923 30038

Έκδοση βεβαιώσεων – Λοιπές συναλλαγές

Για την αρχική ηλεκτροδότηση ακινήτου απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης – υπεύθυνης δήλωσης τετραγωνικών μέτρων, βάσει των οποίων θα χρεώνονται τα δημοτικά τέλη στον καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα εξής:

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
1. Άδεια οικοδομής (χωρίς το τοπογραφικό).
2. Αριθμός Παροχής σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Στοιχεία του προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει η σύνδεση (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνα, email).
4. Πρόσφατη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9 ή πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ή των ιδιοκτητών) του ακινήτου (διεύθυνση, τηλέφωνο).

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1. Τίτλος κτήσης (συμβόλαιο κλπ).
2. Τυχόν νομιμοποιήσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια των Ν.3843/2010, Ν.4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017, με αναλυτική τεχνική έκθεση του μηχανικού (να γίνεται σαφείς διαχωρισμός των μέτρων βάσει της οικοδομικής άδειας και των μέτρων που νομιμοποιήθηκαν).
3. Αριθμός Παροχής σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος.
4. Στοιχεία του προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει η σύνδεση (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνα, email).
5. Πρόσφατη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9 ή πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ή των ιδιοκτητών) του ακινήτου (διεύθυνση, τηλέφωνο).

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
1. Άδεια οικοδομής και κατόψεις όλων των ορόφων.
2. Τυχόν νομιμοποιήσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια των Ν.3843/2010, Ν.4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017, με αναλυτική τεχνική έκθεση του μηχανικού (να γίνεται σαφείς διαχωρισμός των μέτρων βάσει της οικοδομικής άδειας και των μέτρων που νομιμοποιήθηκαν).
5. Αριθμός Παροχής σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος.
6. Στοιχεία του προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει η σύνδεση (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνα, email).
7. Πρόσφατη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9 ή πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ή των ιδιοκτητών) του ακινήτου (διεύθυνση, τηλέφωνο).

ΟΙΚΟΔΟΜΗ
1. Άδεια οικοδομής.
2. Αναλυτικός πίνακας υπογεγραμμένος από μηχανικό, στον οποίο θα φαίνονται αναλυτικά τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε διαμερίσματος / χώρου με διαχωρισμό στις εξής κατηγορίες: μέτρα βάσει οικοδομικής άδειας, μέτρα βάσει τακτοποιήσεων, παρακολουθήματα ανά διαμέρισμα (αποθήκες, κλειστοί χώροι στάθμευσης, κοινόχρηστα μέτρα, ποσοστά διαμερίσματος.
3. Αριθμός παροχής σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος για κάθε διαμέρισμα και για το κοινόχρηστο (εφόσον υπάρχει).
4. Στοιχεία του προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει η σύνδεση (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνα, email).
5. Πρόσφατη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9 ή πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ή των ιδιοκτητών) του ακινήτου (διεύθυνση, τηλέφωνο).

Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου, ο ιδιοκτήτης του θα πρέπει να προσκομίζει άμεσα στο Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας τα εξής:

1. Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ (Παπαναστασίου 63, Θεσσαλονίκη),
2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη χρησιμοποίησης του ακινήτου (συμπληρώνεται επί τόπου στην υπηρεσία),
3. Πρόσφατο Έντυπο Περιουσιακής Κατάστασης Ε9 των ιδιοκτητών του ακινήτου.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η ανωτέρω δήλωση, τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού βεβαιώνονται κανονικά για το συγκεκριμένο ακίνητο, στο όνομα του ιδιοκτήτη του.

Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές οφείλουν να προσκομίζουν στο συμβολαιογράφο βεβαίωση Δήμου Θερμαϊκού (εφόσον το ακίνητο βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου), στην περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1. Τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου.
2. Πρόσφατη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9 ή πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του ιδιοκτήτη (ή των ιδιοκτητών) του ακινήτου.
3. Τυχόν νομιμοποιήσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια των Ν.3843/2010, Ν.4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017 και Βεβαίωση μηχανικού (Αρ.3 παρ.1α Ν.4178/2013).
4. Έγγραφο από τον ΔΕΔΔΗΕ με το ιστορικό ηλεκτροδότησης της παροχής από 1/1/2009 μέχρι σήμερα (χορηγείται επιτόπου από ΔΕΔΔΗΕ Ανατ.Θεσσαλονίκης Παπαναστασίου 63)
5.Α. Για ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ: Πρόσφατος εξοφλημένος λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και ΜΟΝΟΝ (ΟΧΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) μαζί με το αποδεικτικό πληρωμής του,
5.Β. Για ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΑ σήμερα, το οποίο ηλεκτροδοτούνταν στο παρελθόν, βεβαίωση της διακοπής ηλεκτροδότησης ή τελικό λογαριασμό.

Σε περίπτωση που έχει γίνει νομιμοποίηση αυθαιρεσιών σε κάποιο ακίνητο, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τα επιπλέον τετραγωνικά που νομιμοποιήθηκαν, εφόσον αυτά δεν περιλαμβάνονται στα ήδη δηλωθέντα στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1. Πρόσφατος λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Νομιμοποιήσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια των Ν.3843/2010, Ν.4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017 και Βεβαίωση μηχανικού (Αρ.3 παρ.1α Ν.4178/2013). (Βεβαίωση υπαγωγής).
3. Πρόσφατη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9 ή πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ή των ιδιοκτητών) του ακινήτου (διεύθυνση, τηλέφωνο).