Κυριακή 25-09-22

Έκδοση βεβαιώσεων – Λοιπές συναλλαγές

Για την αρχική ηλεκτροδότηση ακινήτου απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης – υπεύθυνης δήλωσης τετραγωνικών μέτρων, βάσει των οποίων θα χρεώνονται τα δημοτικά τέλη στον καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΡΧΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΡΕΥΜΑ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου-συμβόλαιο (η πρώτη σελίδα καθώς και οι σελίδες όπου αναφέρονται οι συμβαλλόμενοι και τα στοιχεία του συγκεκριμένου ακινήτου/οικοπέδου.)
 2. Αριθμός παροχής σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος(έντυπο από ΔΕΔΔΗΕ)
 3. Οικοδομική άδεια
 4. Στοιχεία του προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει η σύνδεση (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνα, email)

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΡΧΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου-συμβόλαιο (η πρώτη σελίδα καθώς και οι σελίδες όπου αναφέρονται οι συμβαλλόμενοι και τα στοιχεία του συγκεκριμένου ακινήτου/οικοπέδου.)
 2. Αριθμός παροχής σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος(έντυπο από ΔΕΔΔΗΕ)
 3. Πρόσφατη τεχνική περιγραφή μηχανικού για το διαμέρισμα
 4. Στοιχεία του προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει η σύνδεση (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνα, email)

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΡΧΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου-συμβόλαιο (η πρώτη σελίδα καθώς και οι σελίδες όπου αναφέρονται οι συμβαλλόμενοι και τα στοιχεία του συγκεκριμένου ακινήτου/οικοπέδου.)
 2. Άδεια οικοδομής
 3. Αριθμός παροχής σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος(έντυπο από ΔΕΔΔΗΕ)
 4. Πρόσφατη τεχνική περιγραφή μηχανικού για το διαμέρισμα
 5. Στοιχεία του προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει η σύνδεση (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνα, email)

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΡΧΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΗ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Άδεια οικοδομής
 2. Αναλυτικός πίνακας υπογεγραμμένος από μηχανικό, στον οποίο θα φαίνονται αναλυτικά τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε διαμερίσματος / χώρου με διαχωρισμό στις εξής κατηγορίες: μέτρα βάσει οικοδομικής άδειας, μέτρα βάσει τακτοποιήσεων, παρακολουθήματα ανά διαμέρισμα (αποθήκες, κλειστοί χώροι στάθμευσης, κοινόχρηστα μέτρα, ποσοστά διαμερίσματος.
 3. Αριθμός παροχής σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος για κάθε διαμέρισμα και για το κοινόχρηστο (εφόσον υπάρχει) (έντυπο από ΔΕΔΔΗΕ)
 4. Στοιχεία του προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει η σύνδεση (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνα, email)

Υπεύθυνη Δήλωση μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακίνητου

Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου, ο ιδιοκτήτης του θα πρέπει να προσκομίζει άμεσα στο Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας τα εξής:

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΗΛ/ΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΘΕΙ ΠΟΤΕ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου-συμβόλαιο (η πρώτη σελίδα καθώς και οι σελίδες όπου αναφέρονται οι συμβαλλόμενοι και τα στοιχεία του συγκεκριμένου ακινήτου/οικοπέδου.)
 2. Άδεια οικοδομής
 3. Πρόσφατη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9 ή πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
 4. Πρόσφατη τεχνική περιγραφή μηχανικού για το ακίνητο
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί ποτέ.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου-συμβόλαιο (η πρώτη σελίδα καθώς και οι σελίδες όπου αναφέρονται οι συμβαλλόμενοι και τα στοιχεία του συγκεκριμένου ακινήτου/οικοπέδου.)
 2. Πρόσφατη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9 ή πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
 3. Πληρωμένο τελευταίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος πριν τη διακοπή
 4. Έντυπο καταγγελίας σύμβασης από ΔΕΔΔΗΕ

 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η ανωτέρω δήλωση, τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού βεβαιώνονται κανονικά για το συγκεκριμένο ακίνητο, στο όνομα του ιδιοκτήτη του.

Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας

Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές οφείλουν να προσκομίζουν στο συμβολαιογράφο βεβαίωση Δήμου Θερμαϊκού (εφόσον το ακίνητο βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου), στην περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ
ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Πρόσφατη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9
 2. Λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος τελευταίου διμήνου συνοδευόμενος από το αποδεικτικό πληρωμής του
 3. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ)

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ
ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΔΟΜΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου-συμβόλαιο (η πρώτη σελίδα καθώς και οι σελίδες όπου αναφέρονται οι συμβαλλόμενοι και τα στοιχεία του συγκεκριμένου ακινήτου/οικοπέδου.)
 2. Πρόσφατη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9 ή πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
 3. Πρόσφατη βεβαίωση μηχανικού με αναλυτική εμβαδομέτρηση του οικοπέδου και αναφορά ότι είναι αδόμητο(δεν έχει κτίσμα).

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ
ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ/ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Τελευταίος λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος συνοδευόμενος από το αποδεικτικό πληρωμής του εάν το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο
 2. Τελευταία βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ εάν υπάρχει(πρωτότυπη).

Υπεύθυνη Δήλωση – Διόρθωση Δηλωθέντων Τετραγωνικών Μέτρων στο Λογαριασμό Ρεύματος (Λόγω Νομιμοποιήσεων κλπ).

Σε περίπτωση που έχει γίνει νομιμοποίηση αυθαιρεσιών σε κάποιο ακίνητο, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τα επιπλέον τετραγωνικά που νομιμοποιήθηκαν, εφόσον αυτά δεν περιλαμβάνονται στα ήδη δηλωθέντα στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1. Πρόσφατος λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Νομιμοποιήσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια των Ν.3843/2010, Ν.4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017 και Βεβαίωση μηχανικού (Αρ.3 παρ.1α Ν.4178/2013). (Βεβαίωση υπαγωγής).
3. Πρόσφατη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9 ή πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ή των ιδιοκτητών) του ακινήτου (διεύθυνση, τηλέφωνο).

Υπεύθυνη Δήλωση -Δήλωση αδόμητου οικοπέδου

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου-συμβόλαιο (η πρώτη σελίδα καθώς και οι σελίδες όπου αναφέρονται οι συμβαλλόμενοι και τα στοιχεία του συγκεκριμένου ακινήτου/οικοπέδου.)
 2. Πρόσφατη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9 ή πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
 3. Πρόσφατη τεχνική περιγραφή μηχανικού με αναλυτική εμβαδομέτρηση του οικοπέδου όπου θα αναφέρεται ότι δεν υπάρχει κτίσμα.