Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων

1. Το φορτίο όλων των επιβατικών και φορτηγών αυτοκίνητων και γενικά των µεταφορικών µέσων ξηρού ή υγρού φορτίου, πρέπει να είναι απόλυτα προστατευµένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να µεταφέρουν το φορτίο τους πλήρως καλυµµένο, µε µουσαµά ή άλλο κατάλληλο µέσο προστασίας. Σε βάρος κάθε υπευθύνου (ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, οδηγού, µεταφορέα κ.λ.π.), που δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο ∆ήµος επιβάλλει χρηµατικό πρόστιµο από 100 έως 1500€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

2. Απορρίµµατα οποιασδήποτε µορφής, που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους εµπορευµάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αµέσως, µετά το πέρας κάθε εργασίας, µε ευθύνη του µεταφορέα και του υπεύθυνου της εξυπηρετούµενης επιχείρησης. Σε περίπτωση αµέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του ∆ήµου και τα σχετικά έξοδα καταλογίζονται σε βάρος των υπευθύνων, οι οποίοι επιπροσθέτως επιβαρύνονται και µε χρηµατικό πρόστιµο 100€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

3. Φορτηγά Ι.Χ. ή ∆.Χ. και επιβατικά αυτοκίνητα, που συλλαµβάνονται να αδειάζουν απορρίµµατα σε δρόµους, πλατείες, οικόπεδα, πάσης φύσεως ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, και γενικά σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτηµένοι, επιβαρύνονται µε χρηµατικό πρόστιµο από 500 έως 1500€ για άχρηστα αντικείµενα και από 500 έως 3000€ για τα ειδικά απορρίµµατα που περιγράφονται στην παρ. 6 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισµού και από 500 έως 6000€ για τα επικίνδυνα απορρίµµατα του άρθρου 3.7. Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας για ένα µήνα και διπλασιάζεται το προστίµο(εκτός όσων προβλέπονται από άλλους νόµους και διατάξεις). Επίσης ανάλογο πρόστιµο επιβάλετε και στα πάσης φύσεως οχήµατα χωµατουργικών εργασιών.(εκσκαφείς , φαγάνες , γκρέϊντερ , οδοστρωτήρες , JCB κ.τ.λ.)

4. Σύµφωνα µε το Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.1219/38 και ΚΥΑ 42279/38 απαγορεύεται η αµµοχαλικοληψία – χωµατοληψία από πάσης φύσεως ιδιωτικό και κοινόχρηστο χώρο καθώς και από τον αιγιαλό, χωρίς την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός όσων προβλέπονται από άλλους νόµους και διατάξεις ,επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 500€ έως 3.000€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.