Λαϊκές αγορές

1. Ο ∆ήµος οφείλει να προστατεύει τη δηµόσια υγεία και να διατηρεί καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους, όπου πραγµατοποιούνται λαϊκές αγορές, αναλαµβάνοντας τον καθαρισµό τους αµέσως µετά το πέρας ωραρίου λειτουργίας τους.

2. Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα λειτουργίας των λαϊκών αγορών, υπεύθυνοι είναι οι κατά χώρο αδειούχοι πωλητές (επαγγελµατίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις), ανεξάρτητα αν είναι αυτοαπασχολούµενοι ή απασχολούν για λογαριασµό τους τρίτα πρόσωπα.

3. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών ειδικότερα οφείλουν:
α. Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων, που καταλαµβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
β. Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισµένες σακούλες, τα απορρίµµατα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργία της λαϊκής αγοράς.
γ. Να µη ρυπαίνουν το περιβάλλον, µε τη ρίψη κάθε είδους απορριµµάτων και ιδίως ευπαθών ή ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (π.χ. λέπια ψαριών, απόνερα πάγκων ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών, κ.τ.λ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα, πλαστικά κ.α.).
δ. Να µην εγκαταλείπουν υπολείµµατα προϊόντων ή συσκευασιών στους χώρους γύρω από τους πάγκους ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της λαϊκής αγοράς, εκτός κάδων ή σάκων.
ε. Να µη παρακωλύουν, αλλά να διευκολύνουν τις Υπηρεσίες Καθαριότητας στην αποκοµιδή των απορριµµάτων και τον γενικό καθαρισµό των λαϊκών αγορών, συµµορφούµενοι µε τις υποδείξεις των εξουσιοδοτηµένων οργάνων του ∆ήµου.
στ. Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις ισχύουν και για τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι αδειούχοι πωλητές, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των λαϊκών αγορών αναπληρώνονται ή βοηθούνται στις εργασίες τους από συνεργάτες ή υπαλλήλους.

4. Η ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών ή χώρων άσκησης υπαιθρίου εµπορίου µε ρίψη ή εγκατάλειψη κάθε είδους απορριµµάτων, κατά παράβαση των διατάξεων της προηγουµένης παραγράφου επισύρει κατά των υπευθύνων χρηµατικό πρόστιµο από 150 έως 250€, ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

5. Η κατάληψη του νόµιµου χώρου, από κάθε πωλητή, πρέπει να γίνεται το νωρίτερο µία (1) ώρα πριν από την έναρξη του ωραρίου της λαϊκής αγοράς και έως τη λήξη του ωραρίου. Στο χρονικό αυτό διάστηµα οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών πρέπει να αποµακρύνουν χωρίς καθυστέρηση τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα, που δεν έχουν πωληθεί, τηρώντας το προκαθορισµένο νόµιµο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Η παραµονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των βοηθών, εκπροσώπων ή υπαλλήλων τους, πριν και µετά το πέρας του νόµιµου ωραρίου, θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις καθώς και χρηµατικό πρόστιµο 200€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

6. Η κατάληψη κοινόχρηστων ή ιδιωτικών χώρων από τους πωλητές λαϊκών αγορών ή τους βοηθούς, εκπροσώπους ή υπαλλήλους τους, καθ΄ υπέρβαση των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί σύµφωνα µε την άδειά τους, επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις καθώς και χρηµατικό πρόστιµο 200€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

7. Μετά τη λήξη της εργασίας τους, οι πωλητές οφείλουν να καθαρίζουν επιµελώς το χώρο τους και να αποσύρουν κάθε κινητή κατασκευή, ώστε να καθίσταται ευχερής ο καθαρισµός της έκτασης της λαϊκής αγοράς από τις υπηρεσίες του ∆ήµου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της συγκεκριµένης διάταξης, σε βάρος του παραβάτη επιβάλλεται, ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης, χρηµατικό πρόστιµο από 100 έως 500€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

8. Σε περίπτωση που σε βάρος του ίδιου πωλητή λαϊκών αγορών διαπιστωθούν τρεις (3) παραβάσεις των παραπάνω διατάξεων του παρόντος Κανονισµού, κατά τη διάρκεια ενός έτους, ο ∆ήµος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας, για χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα. Εφόσον διαπιστωθεί και τέταρτη παράβαση, µέσα στο ίδιο έτος, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται οριστικά.