Κυριακή 21-07-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 19ου 17-07-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. 19ου 17-07-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Περαία, 13.07.2023
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                                 Αριθ. Πρωτ.: -13.830 –
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Προς :
1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
4. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
5. Πρόεδρους Κοινοτήτων Δήμου
6. Ειδικούς Συνεργάτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
19ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 72 και 73 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την υπ’ αριθ. 488/35496/05-04-2023 εγκύκλιο ου Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 17η του μηνός Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  • Ανακοινώσεις Προέδρου
  • Ανακοινώσεις Δημάρχου
  • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
  • Ερωτήσεις
  • Απαντήσεις


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης στους οικισμούς Κάτω Περαίας, Άνω Περαίας και Κάτω Νέων Επιβατών, στα πλαίσια της εργολαβίας «Ασφαλτοστρώσεις – Κρασπεδώσεις – Πλακοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού 2021».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.   


ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης στoν οικισμό Νέας Μηχανιώνας, στα πλαίσια της εργολαβίας «Ασφαλτοστρώσεις – Κρασπεδώσεις – Πλακοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού 2021».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.   


ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Εκδίκαση ένστασης Θεμιστοκλή και Αλίκης Εφραιμίδη κατά της αρ. 106/2023 Απόφασης Δ.Σ. για την : Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Πρασίνου σε συμμόρφωση με την αρ. 3063/2008 δικαστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό του ιδίου, στο Ο.Τ. 64 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Τριάδας, στην Κ. Αγίας Τριάδας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.   


ΘΕΜΑ 4ο : 5η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.


ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 210/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά σε «Κατάρτιση σχεδίου 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.           


ΘΕΜΑ 6ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για τη/τις σύμβαση/σεις «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (πυρκαγιές, θεομηνίες, πλημμύρες, αποχιονισμό οδικού δικτύου, κατεδαφίσεις κλπ) στα πλαίσια δράσεων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 

ΘΕΜΑ 7ο : Εισήγηση για την πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (μέχρι 4 μήνες) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Επικαιροποίηση της με αρ. 457/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ117 του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Μηχανιώνας, με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Δημοτικού Σχολείου»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.


ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη Δήμου Θερμαϊκού».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.


ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού και της ΑΝΕΘ Α.Ο.Τ.Α. για την «Υποστήριξη  της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θερμαϊκού»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δημόσιας Υγείας – κ. Ιωσήφ Μισαλέμης.

 

ΘΕΜΑ 11ο : Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.

Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπύρος Αδαμίδης.

 

ΘΕΜΑ 12ο : Διαδικασία για την δημοπρασία των υπ’ αριθμ 280, 281, 308 αγροτεμαχίων περιοχής Αγίας Τριάδος και του υπ’ αριθμ 329 αγροτεμαχίου περιοχής Αγγελοχωρίου.

Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπύρος Αδαμίδης.


ΘΕΜΑ 13ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του υπ’ αριθμ 1377Β αγροτεμαχίου, με ΚΑΕΚ 190373203205 στη θέση Μπγιαδούδι της Δημοτικής Ενότητας Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού από την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπύρος Αδαμίδης.

 

ΘΕΜΑ 14ο : Παροχή γνώμης επί του Σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ, έτους 2024.

Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου -κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση συμμετοχής πωλητών στη θρησκευτική πανήγυρη της Αγίας  Μαρίνας στην Κοινότητα Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Θερμαϊκού, για το εξάμηνο Αυγούστου 2022- Ιανουαρίου 2023.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά σε «Έγκριση Απολογισμού έτους 2022 της Α/θμίας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού.»

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας – κ. Σοφία Ζηφκοπούλου.

 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά σε «Έγκριση Απολογισμού Ξενόγλωσσων έτους 2022 της Α/θμίας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού.»

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας – κ. Σοφία Ζηφκοπούλου.

 

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά σε «Έγκριση Απολογισμού έτους 2022 της Β/θμίας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού.»

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας – κ. Σοφία Ζηφκοπούλου.

 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 35/2023 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ με θέμα: «Ανεύρεση και μίσθωση κατάλληλου ακινήτου για τη στέγαση του Παιδικού Σταθμού ¨Τα Θαλασσοπούλια¨- Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας». 

Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου -κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 35/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΠΑΚΥΘ που αφορά σε « έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».

Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου -κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 22ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του Έργου «Αποκατάσταση του Αλιευτικού Καταφυγίου Ν. Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού» (Αρ. μελ. 167/2016).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  &  Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α’ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ       ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ  ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ» (αρ. μελ. 61/2020).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 24ο : Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από στροφή Κάβου έως Αλυκές Αγγελοχωρίου».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 25ο : Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ.

Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου -κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 26ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 203/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 27ο  : Έγκριση συμμετοχής πωλητών στην θρησκευτική πανήγυρη του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κοινότητας Επανομής (παραλία Επανομής).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 28ο : 1η  παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Κρασπεδώσεις -Πλακοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού 2021»  

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Κρασπεδώσεις – Πλακοστρώσεις – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού» (αρ. μελ. 97/2018).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 30ο  : Συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού  στην Πράξη με τίτλο «Συνεχιζόμενη προώθηση των υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών» στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ