Κυριακή 21-07-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 23ου 08.11.2023 ειδική

Πρόσκληση Δ.Σ. 23ου 08.11.2023 ειδική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Περαία, 03.11.2023
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                              Αριθ. Πρωτ. : -21.470 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προς :
1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού

3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού

4. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού

5. Πρόεδρους Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού

6. Ειδικούς Συνεργάτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
23ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

       Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, να προσέλθει σε ειδική δια ζώσης δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 8η του μηνός Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης.


ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ
: Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2022, του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ