Κυριακή 23-06-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 15.03.2024

10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 15.03.2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Περαία, 11.03.2024
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                                 Αριθ. Πρωτ. : – 4.933
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

                                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

           

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
10ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την υπ’ αριθ. 374/2022 εγκύκλιο, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική δημόσια συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 15η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Εξέταση αίτησης εξώδικου ή μη συμβιβασμού με τον κ. MYRTA ASTRIT του IMER, για καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζημιών στο Ι.Χ. όχημά της εξαιτίας πτώσης σε λακκούβα και την ανάθεση της υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας – κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Γνωμοδότηση περί ανανέωσης άδειας εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης επί της οδού Ελευθεροπούλου στους Ν.Επιβάτες  Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας – κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 180/4221/29-02-2024, Απόφασης Δημάρχου, που αφορά σε «Έγκριση κίνησης εκτός ορίων νομού, του υπηρεσιακού επιβατικού οχήματος με αριθμό πινακίδας ΧΕΗ 5560, εργοστασίου κατασκευής  OPEL».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο : Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 5ο : Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 6ο : Αποδοχή γνωμοδοτήσεως.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 116/2017 μελέτης (επικαιροποίηση 2024) με τίτλο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 634.799,09€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας – κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση εκ νέου διενέργειας της προμήθειας, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 11/2023 τροποποιημένης μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου με τίτλο «Προμήθεια 4 καινούργιών ανατρεπόμενων ημιφορτηγών μικτού βάρους έως 3,5 τόνους» προϋπολογισμού δαπάνης 297.600,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. καθώς και ορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια 4 καινούριων ανατρεπόμενων ημιφορτηγών μικτού βάρους έως 3,5 τόνους», βάσει της 11/2023 τροποποιημένης Μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο λιμένα Νέας Μηχανιώνας» (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ :204351, προϋπολογισμού 491.400,00 €).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Φώτιος Μπαξεβάνης.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 10ο : Εισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια στεφανιών κατάθεσης για εορτασμό εθνικών επετείων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 200/4892/08.03.2024 Απόφασης Δημάρχου περί «Ανάθεσης σε Δικηγόρο της συντάξεως και κατάθεσης απόψεων στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 12ο : Κατάρτιση σχεδίου 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2024. 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

 

ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ