Σάββατο 20-04-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 14.03.2023

10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 14.03.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Περαία, 10.03.2023
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ. : – 4.927
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ
 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
10ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ   ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να συμμετέχει, στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 14η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας για τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Αποδοχή γνωμοδότησης-εισήγησης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Aνάθεση σε δικηγόρο  της  νομικής υποστήριξης Αντιδημάρχου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο : Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 130/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη Δήμου Θερμαϊκού» προϋπολογισμού 240.177,93 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης, συντήρησης και απολύμανσης χημικών τουαλετών για τη διετία 2023-2024», προϋπολογισμού 231.535,78 ευρώ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση τιμής μονάδος για προσκύρωση καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου του Δ. Θερμαϊκού σε ιδιοκτησία Νικόλαου Μηντσούλη και Αλεξάνδρας Μηντσούλη στο Ο.Τ.23 της Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού,  με εξώδικο συμβιβασμό.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 8ο : Καθορισμός των όρων διακήρυξης του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Έλεγχος, πιστοποίηση κατά Κ.Ε.Η.Ε., πρότυπα ΕΛΟΤ HD 384 και 60364 και αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δήμου Θερμαϊκού», βάσει της 49/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 9ο : Κοινοποίηση διάλυσης σύμβασης για το υποέργο 3 : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΟΧΥΛΙ» της Πράξης  «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου  Δήμου Θερμαϊκού» (κωδ. ΟΠΣ 5033608)  με χρηματοδότηση  ΕΣΠΑ 2014-2020 και εξουσιοδότηση της  Διευθύνουσας Υπηρεσίας  ώστε να προβεί στις  περαιτέρω ενέργειες  υλοποίησης  του υποέργου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ