Κυριακή 23-06-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 27.03.2024

13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 27.03.2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Περαία, 22.03.2024
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                                Αριθ. Πρωτ. : – 5.788
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

           

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
13ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την υπ’ αριθ. 374/2022 εγκύκλιο, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική δημόσια συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 27η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικών προσφορών και Οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμός παρόδιας βλάστησης, δημοτικών χώρων – ιδιωτικών οικοπέδων και αλσυλλίων για πυροπροστασία 24 μηνών».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποίηση μισθωτικής σύμβασης του υπ’ αριθ. 215 δημοτικού αγροτεμαχίου στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Κερασιάς.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή γνωμοδότησης Δικηγόρου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 5ο : Εισήγηση για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο Δήμο Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 14/2024 μελέτης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ¨ΚΟΧΥΛΙ¨» ενταγμένο – πλέον – στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ανταγωνιστικότητα 2021 -2027¨», προϋπολογισμού 278.126,40€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας -κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 7ο : Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο σε αίτημα της υπαλλήλου Δ.Ν από 14-12-2023  για παροχή τηλεργασίας.

Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας – κ. Ισαάκ Ξανθόπουλος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 8ο : Αποδοχή Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του αποφρακτικού μηχανήματος, με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 123454-ΙΧ, της ΔΕΥΑΘ, στο Δήμο Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Δ.Ε. Μηχανιώνας -κ. Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ” (αρ. μελ. 67/2018).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας -κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 10ο : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την   «Υποστήριξη της υπηρεσίας δόμησης και πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου  Θερμαϊκού» (Άρθρο 100, Ν.3852/2010 όπως ισχύει,   άρθρο 4, N.4674/2020 & άρθρο 42, Ν.4735/2020).

Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας – κ. Ισαάκ Ξανθόπουλος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 11ο : Υποβολή καταστάσεων εισπράξεων – πληρωμών μηνός Φεβρουαρίου 2024 του Δήμου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ Δήμου Θερμαϊκού για 24 μήνες, δαπάνης 1.813.336,32 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

 

ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ