Παρασκευή 21-06-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 02.04.2024

14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 02.04.2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Περαία, 29.03.2024
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                                Αριθ. Πρωτ. : – 6.272  –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

           

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
14ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την υπ’ αριθ. 374/2022 εγκύκλιο, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική δημόσια συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 2α Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς και ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης,  (NORTH AEGEAN).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Διαγραφή ποσού από τέλη οστεοφυλακίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Διαγραφή ποσού από τέλη οστεοφυλακίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠTΩΣΕΩΝ για την πολεοδομική μελέτη στις περιοχές α) εγκεκριμένου σχεδίου της Άνω Περαίας β) επέκτασης της Άνω Περαίας, γ) Εγκεκριμένου Σχεδίου των Άνω Ν.Επιβατών, δ) επέκτασης των Άνω Ν.Επιβατών και ε) επέκτασης Αγίας Τριάδος» (Α.Μ. 1/2024) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 36.989,30€ με ΦΠΑ 24% σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτής από το υπηρετούν προσωπικό, αποδοχή της με αρ.1/2024 μελέτης Δημόσιας Σύμβασης της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Φώτιος Μπαξεβάνης.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση επιμήκυνσης του προγράμματος της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) «Πρόγραμμα απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ» για άλλους δώδεκα (12) μήνες.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης περί πρότασης για χρηματοδότηση στο διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG  Ελλάδα-Βουλγαρία  21-27 με τίτλο  έργου  CULTURESCAPE: « Fostering Sustainable Tourism for Economic Growth, Social Inclusion, and Environmental Innovation- CultureScape -RSO4.6. Enhancing the role of culture and sustainable tourism in economic development, social inclusion and social innovation» (επικεφαλής ο Δήμος Θερμαϊκού).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Φώτιος Μπαξεβάνης.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης περί πρότασης για χρηματοδότηση στο διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG  Ελλάδα-Βουλγαρία  21-27 με τίτλο  έργου  CRUFSS: « Creating Resilient Urban Futures through Sustainable Solutions” -RSO2.7. Enhancing protection and preservation of nature, biodiversity and green infrastructure,including in urban areas, and reducing all forms of pollution» (εταίρος ο Δήμος Θερμαϊκού).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Φώτιος Μπαξεβάνης.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης περί πρότασης για χρηματοδότηση στο διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG  Ελλάδα-Βουλγαρία  21-27 με τίτλο  έργου  SOLARISE: « Solar Synergy: Empowering Resilience through Innovative Agro-PV Integration in  Greece and Bulgaria » (επικεφαλής ο Δήμος Θερμαϊκού).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Φώτιος Μπαξεβάνης.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης περί πρότασης για χρηματοδότηση στο διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG  Ελλάδα-Βουλγαρία  21-27 με τίτλο  έργου  REWINT: « Resource Wise Transition and Monitoring Initiative (ReWinT) Εννοιολογική Σημείωση έργου ReWaT» (επικεφαλής ο Δήμος Θερμαϊκού).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Φώτιος Μπαξεβάνης.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

 

ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ