Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 12.04.2024

16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 12.04.2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Περαία, 11.04.2024
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                                 Αριθ. Πρωτ. : – 7.140 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

           

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
16ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την υπ’ αριθ. 303/30971/02.04.2024 εγκύκλιο, να συμμετέχει δια περιφοράς, στη έκτακτη συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 12η Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00΄ έως 12:00΄, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

 

Το έκτακτο της συνεδρίασης προέκυψε, διότι δεν επαρκούν οι ημέρες για την ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση της διοργάνωσης για την βράβευση μαθητών καθώς και της παράθεσης γευματος.

 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση έκτακτης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση της Πολιτιστική Εκδήλωση Βράβευση Πρωτευσάντων Μαθητών του Δήμου Θερμαϊκού για το σχολικό έτος 2022-2023.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Εισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης για παράθεση γεύματος φιλοξενίας σε δημοσιογράφους

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

 

ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ