Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 16.04.2024

17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 16.04.2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Περαία, 12.04.2024
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                                  Αριθ. Πρωτ. : -7.220
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

           

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
17ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την υπ’ αριθ. 303/30971/02.04.2024 εγκύκλιο, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική δημόσια συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 16η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :


ΘΕΜΑ 1ο :
Ανάθεση γνωμοδότησης σε Δικηγόρο επί της δυνατότητας εφαρμογής μεταβατικών διατάξεων χρήσεων γης για κατάστημα στο ΟΤ Γ154 οικισμού Επανομής κατόπιν σχετικής αίτησης 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Φώτιος Μπαξεβάνης.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση για ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο έκδοσης γνωμοδότης

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή δωρεάς ενός (1) ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Θερμαϊκού

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Δ.Ε. Μηχανιώνας – κ. Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 14/2024 μελέτης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ¨ΚΟΧΥΛΙ¨», MIS 5033608, μεταφερόμενο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ανταγωνιστικότητα 2021-2027¨», προϋπολογισμού 278.126,40€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού υλοποίησης της υπ’ αριθ. 116/2017 μελέτης (επικαιροποίηση 2024) του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ» ενταγμένο στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2019, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2019», προϋπολογισμού 634.799,09€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 


O
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

 

ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ