Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις18η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 23.04.2024

18η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 23.04.2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Περαία, 19.04.2024
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                                     Αριθ. ρωτ. : -7.734-
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
18ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την υπ’ αριθ. 303/30971/02.04.2024 εγκύκλιο, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική δημόσια συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 23η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 32/2023 μελέτης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ», προϋπολογισμού 138.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), με χρηματοδότηση από Ι.Π.

Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη υποβολής σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων πλοίων, που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Δ.Ε. Μηχανιώνας – κ. Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο : Υποβολή καταστάσεων εισπράξεων – πληρωμών μηνός Μαρτίου 2024 του Δήμου.

Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός δικαστικού επιμελητή.

Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 6ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και κατάθεσης προτάσεων.

Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……

 


ΘΕΜΑ 7ο : Β’ Κατανομή ποσού 135.230,00 € από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.


Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή προτάσεων και αίτησης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της µε Α.Π.230/22-01-2024 Πρόσκλησης με κωδικό 063.4Β.11.16 και Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 6955, του Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2021-27, με τίτλο «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)».

Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας & Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης – κ. Φώτιος Μπαξεβάνης.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 9ο : Εισηγητική Έκθεση Α’ Τριμήνου 2024 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 10ο : Κατάρτιση σχεδίου 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2024.

Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, δέκα (10) ατόμων πεντάμηνης διάρκειας, το οποίο θα συνδράμει στην αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας και πυρασφάλειας κατά την αντιπυρική περίοδο 2024.

Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση υποβολής αίτησης του Δήμου Θερμαϊκού στο Πρόγραμμα της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων ηλικίας 55 και άνω, σε φορείς του δημοσίου τομέα»

Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση – υλοποίησης των «36ων Αργυρίων».

Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας -κ. Γεώργιος Σαλπιγκίδης.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

 

ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ