Τετάρτη 17-04-24
ΆρθραΣυνεδριάσεις Δ.Σ. 20196η Συνεδρίαση Δ.Σ. 09-04-2019

6η Συνεδρίαση Δ.Σ. 09-04-2019

ΘΕΜΑΤΑ 6ης ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΚΤΙΡΙΟΥ “ΔΙΑΣ”» με κωδικό MIS 5028214.                                                                                                                                                       

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 2ο : Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο: “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από στροφή ΚΑΒΟΥ έως ΑΛΥΚΕΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ” Δ. Θερμαϊκού  στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV. 

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή παραχώρησης χρήσης δύο (2) απορριμματοφόρων από το Δήμο Θεσσαλονίκης για χρονικό διάστημα έως 31-08-2019

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – κ. Θρασύβουλος Παζαρόπουλος.

ΘΕΜΑ 4ο : Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. της ΤΕΘ

Εισηγητής : Πρόεδρος της ΤΕΘ – κ. Γεώργιος Μαντζανάρης

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 63/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού Τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών». 

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 6ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων – προμηθειών – εργασιών και ενίσχυση υφιστάμενων.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 111/2019 απόφασης της Ο.Ε που αφορά σε Κατάρτιση σχεδίου 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019.                

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 8ο : Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων κήπων και πάρκων με ίδια μέσα του Δήμου και Απόφαση περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων παροχής αυτών των υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – κ. Θρασύβουλος Παζαρόπουλος.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση τεχνικής περιγραφής, δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση εορτασμός για τη λήξη του κύκλου διαλέξεων 2018 – 2019 του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου Δήμου Θερμαϊκού, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαΐου 2019, στους Ν. Επιβάτες.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης – κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί «Πρότασης Ίδρυσης τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης – κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί «Πρότασης Ίδρυσης τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης – κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 12ο : :   Έγκριση της εκδήλωσης για  τα εγκαίνια  του ειδικού σχολείο Ν. Κερασιάς, τη Παρασκευή 19.04.2019 στο  ειδικό σχολείο Ν. Κερασιάς.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης – κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση των υπ’ αριθ. 03/2019 και 04/2019 αποφάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Γεωργίου και Αικατερίνης Καβούνη» που αφορά «Έγκριση προϋπολογισμού εσοδών – εξόδων οικονομικού έτους 2019 & Έγκριση Πίνακα Μηνιαίας Στοχοθεσίας (5Α) για τον προϋπολογισμό έτους 2019». 

Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ. & Α. Καβούνη – κ. Γεώργιος Μαντζανάρης.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί Σύμφωνης γνώμης για χωροθέτηση λυόμενης κατασκευής σε τμήμα του κοινόχρηστού χώρου στο υπ’ αριθ. 42 δημοτικό αγροτεμάχιο της Δ.Κ. Αγίας Τριάδας.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί Σύμφωνης γνώμης για χωροθέτηση λυόμενης κατασκευής σε τμήμα του κοινόχρηστού χώρου στο υπ’ αριθ. 42 δημοτικό αγροτεμάχιο της Δ.Κ. Αγίας Τριάδας.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί Σύμφωνης γνώμης για χωροθέτηση προσωρινής λυόμενης κατασκευής – πέργκολάς σε τμήμα του κοινόχρηστού χώρου στο υπ’ αριθ. Ο.Τ. Γ 150 της Δ.Κ. Ν. Μηχανιώνας.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 19/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. περί «Διοργάνωση αγοράς των Καταναλωτών του Δήμου Θερμαϊκού»

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 18ο : Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (υπ’ αριθ. 72/2019 απόφαση Ο.Ε.)

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 19ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 484/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί «Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Θερμαϊκού βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, για το έτος 2019».

Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας -κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης.

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ -INTERNET»  (με τοποθέτηση 22Η/Υ»)

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 21ο : Επανάληψη συμβολαίου μεταβίβασης προσκυρούμενου τμήματος προς ιδιοκτησία Νικολάου Πράπα στο Ο.Τ. 23 Περαίας.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 22ο : Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων του Εθνικού Κτηματολογίου, γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ190941501003 με όμορα επηρεαζόμενα γεωτεμάχια δημοτικής έκτασης με ΚΑΕΚ 19094ΕΚ00213, 190941501065 και 190941501068 στη  Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 23ο : Διόρθωση της υπ’ αριθ. 343/2018 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά σε : Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος της μελέτης : «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές α) του εγκεκριμένου σχεδίου της Άνω Περαίας, β) της επέκτασης της Άνω Περαίας, γ) του εγκεκριμένου σχεδίου Άνω Ν. Επιβατών, δ) της επέκτασης των Άνω Ν. Επιβατών και ε) της   επέκτασης του οικισμού Αγίας Τριάδας»

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκρισή της υπ’ αριθ. 16/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. περί «Καταβολής μηνιαίων εξόδων παράστασης του Προέδρου του ΔΣ.  του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.»

Εισηγητής : Πρόεδρος του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. – κ. Αθανάσιος Δασκαλάκης

ΘΕΜΑ 25ο :    Έγκριση της υπ’ αριθ. 08/2019  απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Κ.Υ.Θ. με θέμα «Υποβολή έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών για το διαχειριστικό έλεγχο έτους 2011 του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.»

Εισηγητής : Πρόεδρος του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. – κ. Αθανάσιος Δασκαλάκης

ΘΕΜΑ 26ο :    Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Θερμαϊκού και έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 27ο  :   Διαγραφή οφειλέτη από Χρηματικό Κατάλογο.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Κρασπεδώσεις & πλακοστρώσεις τοπικής κοινότητας Μεσημερίου»(αριθ. μελ. 96/2015)

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου «Κρασπεδώσεις & πλακοστρώσεις τοπικής κοινότητας Μεσημερίου» (αριθ. μελ. 90/2017)

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «Αναπλάσεις-Πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Θερμαϊκού 2017.(αριθ. μελέτης 67/2017)

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής  του έργου : «Αποκατάσταση τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων λόγω βλαβών και φθορών» (Αρ. μελέτης 12/ 2017).

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής  του έργου : «Ασφαλτικές αποκαταστάσεις οδών στην Δ.Ε. Μηχανιώνας και Δ.Ε. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού λόγω θεομηνίας» (Αρ. μελέτης 42/ 2017)

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Κατασκευή τοπικού δικτύου απαγωγής υδάτων στην περιοχή της οδού Τσιτσάνη στην Δ.Κ. Ν. Επιβατών».

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 34ο : Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης επί της παρόδου Ρήγα Φεραίου της Δ.Κ. Περαίας και αποδοχή δαπάνης κατασκευής του έργου.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 35ο :    Διαγραφή προσαυξήσεων από Χ.Κ.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ»

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 37ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του  Έργου «Αποκατάσταση του Αλιευτικού Καταφυγίου Ν. Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού» 

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 38ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

 

Αρχείο: 6η Συνεδρίαση Δ.Σ. 09-04-2019

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ