Τετάρτη 17-04-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 01.2024

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 01.2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Περαία, 08.01.2024
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                                    Αριθ. Πρωτ. : – 380 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την υπ’ αριθ. 374/2022 εγκύκλιο, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική δημόσια συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 12η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.
*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..
Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……


ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός Τελών Κοινοχρήστων χώρων, Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.
*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..
Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……


ΘΕΜΑ 3ο : Καθορισμός δημοτικών ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, για το έτος 2024.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.
*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..
Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……


ΘΕΜΑ 4ο : Μειώσεις ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού για το έτος 2024.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.
*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..
Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……


ΘΕΜΑ 5ο : Καθορισμός τελών κοιμητηρίων για το έτος 2024.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.
*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..
Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……


ΘΕΜΑ 6ο : Καθορισμός ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.
*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..
Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……


ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.
*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..
Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……


ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενης δημοσίευση με τίτλο : «Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.
*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..
Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……


ΘΕΜΑ 9ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της συντάξεως γνωμοδοτήσεως – εισηγήσεως.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.
*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..
Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……


O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

 

ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ