Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 14.05.2024

20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 14.05.2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Περαία, 10.05.2024
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                                 Αριθ. Πρωτ. : – 8.909
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

           

ΣΥΓΚΛΗΣΗ 20ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την υπ’ αριθ. 303/30971/02.04.2024 εγκύκλιο, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική δημόσια συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 14η Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


ΘΕΜΑ 1ο :
1.  Ακύρωση της 164/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ2ΠΙΩΡ2-8ΝΖ). 2. Έγκριση σύναψης σύμβασης οριζόντιας συνεργασίας του άρθρου 12 του Ν.4412/2016, μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης- Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ»  για την “Ωρίμανση και υλοποίηση της Πράξης «Βελτίωση και στέγαση παλαιού γηπέδου στην Επανομή του Δήμου Θερμαϊκού, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο σύμβασης. 3. Ορισμός μελών από τον Δήμο της κοινής Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης. 4.  Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης.

 Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας – κ. Ισαάκ Ξανθόπουλος

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση τιμής μονάδος για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Εισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης, για επιχορήγηση σε Ιερό Ναό.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο : Aνάθεση σε δικηγόρο  της  παράστασης και  κατάθεσης προτάσεων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

 

 ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ