Παρασκευή 21-06-24
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠαράταση προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Παράταση προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Κύριοι,

Έχοντας υπ’ όψιν το παραπάνω σχετικό, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α΄/19.07.2018), ο Δήμος Θερμαϊκού προκειμένου να συγκροτήσει τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, κάλεσε όλους τους Φορείς και τους δημότες του:

– Τοπικούς, Εμπορικούς και Επαγγελματικούς Συλλόγους και Οργανώσεις

– Επιστημονικούς Συλλόγους και Φορείς

– Τοπικές Οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών

– Εργαζομένους στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα

– Ενώσεις και Συλλόγους Γονέων

– Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους και Φορείς

– Εθελοντικές Οργανώσεις και Κινήσεις Πολιτών

– Οργανώσεις και Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών

– Εκπροσώπους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων,

– Δημότες

να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους να συμμετέχουν στην Επιτροπή. Συγκεκριμένα, οι μεν φορείς να δηλώσουν τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους), οι δε δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Θερμαϊκού να καταθέσουν αίτηση εγγραφής τους στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στον Δήμο, προκειμένου να οριστούν μετά από κλήρωση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης των δημοτών και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Ο αριθμός των δημοτών που συμμετέχουν στην Επιτροπή είναι ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων. Συνεπώς, ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών που θα ορισθούν μετά από κλήρωση κυμαίνεται από οκτώ (8) έως δεκαεφτά (17) ανάλογα με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σ’ αυτή.

Επειδή έως και τις 29/10/2019, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, δεν προσήλθε ο επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων τόσο των φορέων του Δήμου όσο και των δημοτών.

Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης δηλώσεων – αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φορέων και δημοτών για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2019.

Οι δηλώσεις – αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται:

  1. Ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς στο  δημοτικό κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού (οδός Μ. Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 57019, Περαία), Γραφείο Πρωτοκόλλου.
  2. Μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στο τηλ.: 2392022368,
  3. Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης mayor@thermaikos.gr.

 

Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού

 

 

Γεώργιος Τσαμασλής

Αρχείο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ