Κυριακή 23-06-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 11.06.2024

24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 11.06.2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Περαία, 07.06.2024
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                               Αριθ. Πρωτ. : – 11.115 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ            

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
24ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την υπ’ αριθ. 303/30971/02.04.2024 εγκύκλιο, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική δημόσια συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 11η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Προγραμματισμός προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ)για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους την περίοδο 2024-2025.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας – κ. Γεώργιος Σαλπιγκίδης.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..  

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων για το έτος 2025.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.        

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………..       ……………………………………………………………………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο Δήμο Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος. 

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή νομικής γνωμοδότησης και έγκριση τιμής μονάδος για αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας με εξώδικο συμβιβασμό.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.  

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή νομικής γνωμοδότησης και έγκριση τιμής μονάδος για προσκυρούμενο τμήμα καταργούμενου κοινοχρήστου ιδιοκτησίας Δήμου Θερμαϊκού  με εξώδικο συμβιβασμό.

 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 6ο : Γνωμοδότηση περί τροποποίησης της 3688/2024 ανανέωσης άδειας θέσης στάθμευσης Α.με.Α επί της οδού Βότση στην Περαία  Δήμου Θερμαϊκού

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης. 

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 7ο : Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος. 

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 8ο : Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος. 

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 9ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..  

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 10ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..  

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 11ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 12ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..  

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 13ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..  

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 14ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..  

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

  

ΘΕΜΑ 15ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος. 

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 16ο : Διαγραφή οφειλής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος. 

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 17ο : Καταβολή αποζημίωσης στην κα. ΠΕΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΒΕΡΚΙΟΥ, λόγω πρόκλησης ζημιών στο Ι.Χ. όχημά της εξαιτίας πτώσης σε λακκούβα

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης 

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση της υπ’  αριθ. 392/10916/05-06-2024 απόφασης Δημάρχου που άφορά υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» / Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) με Τίτλο θεματικής: Strengthening the remembrance of the Holocaust, genocide, war crimes and crimes against humanity to reinforce democracy in the EU / CERV-2024-CITIZENS-REM-HOLOCAUST (εταίρος ο Δήμος Θερμαϊκού).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Φώτιος Μπαξεβάνης. 

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 377/10407/29-5-2024 Απόφασης Δημάρχου περί «Ανάθεσης σε Δικηγόρο της παράστασης και κατάθεσης σημειώματος σε αίτημα προσωρινής διαταγής (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 20ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος. 

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 21ο : Λήψη απόφασης περί πρότασης για συμμετοχή στο διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg Euro-MED με τίτλο: «Ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας σε τουριστικές πόλεις της Μεσογείου μέσω τοπικών μέτρων προσαρμογής υψηλής αποτελεσματικότητας (Enhancing Climate Resilience in Mediterranean Tourist Cities through High Impact Localized Adaptation Measures)»-Ακρωνύμιο CLAM  σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  Α.Π.Θ. (συμμετέχων ο Δήμος Θερμαϊκού).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Φώτιος Μπαξεβάνης. 

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 383/10716/03-06-2024 Απόφασης Δημάρχου περί «Ανάθεσης σε Δικηγόρο της παράστασης και κατάθεσης σημειώματος σε αίτημα προσωρινής διαταγής (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος. 

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 23ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της συντάξεως εγκλήσεως.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος. 

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

 

 ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ