Τετάρτη 17-04-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 17.01.2024

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 17.01.2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Περαία, 12.01.2024
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                                     Αριθ. Πρωτ. : – 732 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

           

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την υπ’ αριθ. 374/2022 εγκύκλιο, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική δημόσια συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 17η   Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


ΘΕΜΑ 1ο :
Μεταφορά στο Δήμο των ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων νομικών προσώπων ΔΗΠΠΑΚΥΘ και ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΒΟΥΝΗ καθώς και της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗΚΕΘ και κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών όπου απαιτείται. (Α27 ν. 5056/23) ( Α29 ν. 5056/23).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……


ΘΕΜΑ 2ο :
Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Θερμαϊκού στις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……


ΘΕΜΑ 3ο : Καθορισμός των όρων διακήρυξης του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής κάλυψης της κολυμβητικής δεξαμενής του ΚΑΠΠΑ 2000», βάσει της 6/2023 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……


ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της υπ΄ αριθ. 36/401/0801.2024 Απόφασης Δήμαρχου περί «Ανάθεσης σε Δικηγόρο της συντάξεως γνωμοδοτήσεως.»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 


O
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

 

ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ