Σάββατο 18-05-24
ΆρθραΝΕΑ34η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 02.08.2022

34η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 02.08.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Περαία, 29.07.2022
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ. : –13458
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύον, να συμμετέχει, στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 2η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

 Ψηφοφορία:   ………Υπέρ    ….….. Κατά   …….Λευκά……


ΘΕΜΑ 2ο : Αποδοχή γνωμοδοτήσεως.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

 Ψηφοφορία:   ………Υπέρ    ….….. Κατά   …….Λευκά……


ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρακτικού 2ου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση : «Παροχή Υπηρεσίας εγκατάστασης, συντήρησης και απολύμανσης χημικών τουαλετών»

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ    ….….. Κατά   …….Λευκά……


ΘΕΜΑ 4ο :
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 323/13233/26.07.2022 Απόφασης Δημάρχου περί «Ορισμού Πληρεξουσίου Δικηγόρου και Δικαστικού Επιμελητή».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκα

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……


ΘΕΜΑ 5ο :
Ανάθεση σε Δικηγόρο της συντάξεων γνωμοδότησης.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……


O
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ