Σάββατο 18-05-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις36η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 16.08.2022

36η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 16.08.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Περαία, 12.08.2022
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ. : -14.215 –
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύον, να συμμετέχει, στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 16η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Διαγραφή μισθωμάτων από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με τον Ν.4926/20.04.2022 άρθρο 121 και τον Ν. 4941/16.06.2022 άρθρο 92.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ    ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Διαγραφή ανείσπρακτων μισθωμάτων.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Καθορισμός τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το σταθμαρχείο Ο.Α.Σ.Θ. έτους 2022.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ    ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έκθεση Πεπραγμένων Α΄ Εξάμηνου 2022 Οικονομικής Επιτροπής. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκα

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 5ο : Διαγραφή ποσού από ΧΚ 0159/2015.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκα

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 6ο : Διαγραφή ανείσπρακτου προστίμου Πολεοδομίας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκα

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 7ο : Τροποποίηση συναφθείσας σύμβασης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκα

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 8ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 386/2021 απόφασης της Ο.Ε. περί «Συγκρότησης Επιτροπών Διενέργειας, Αξιολόγησης και Διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, για το έτος 2022».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκα

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

                                                                                             O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ