Σάββατο 20-04-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις39η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 12.09.2022

39η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 12.09.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Περαία, 08.09.2022
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ. : -15.391 –
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
&
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύον, να συμμετέχει, στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 12η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της συντάξεως γνωμοδοτήσεως.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και της κατάθεσης υπομνημάτων στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Αιτήσεις ακυρώσεως «Συλλόγου Εργαζομένων Δ.Θ». και «Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.»)

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο : Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο επί αίτησης εξωδίκου συμβιβασμού αναγκαστικής προσκύρωσης δημοτικής έκτασης σε ιδιοκτησία της κας Ελένης Ψαρράκη στο ΟΤ 123Τ Περαίας.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 5ο : Καθορισμός των όρων διακήρυξης του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Η/Μ Έργων Δήμου Θερμαϊκού», βάσει της 16/2022 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος-Τμήμα Η/Μ Έργων & Σηματοδότησης.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση αποδοχής δωρεάς προϊόντων από την Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου του  Δήμου Θερμαϊκού.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 7ο : α) Έγκριση διενέργειας μικτής δημόσιας σύμβασης προμήθειας και υπηρεσίας με κύριο αντικείμενο την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την κατασκευή, συντήρηση & αναβάθμιση στάσεων αστικής συγκοινωνίας Δήμου Θερμαϊκού»,  βάσει της 6/2020 τροποποιημένης σύμφωνα με γνωμοδότηση ΟΑΣΑ Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων), β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, γ) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής.   

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

  ΘΕΜΑ 8ο : Aνάθεση σε δικηγόρο  της  παράστασης και  κατάθεσης προτάσεων, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 9ο : Aνάθεση σε δικηγόρο  της  παράστασης και  κατάθεσης προτάσεων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 10ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ», (αρ. μελ. 38/2014) με κωδικό MIS 5000901.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 11ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή Έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» (αρ. μελ. 91/2015).

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 12ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του Έργου  «ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ -ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ» (αρ. μελ. 97/2018) προϋπολογισμού μελέτης 2.700.000,00 € ( Φ.Π.Α. 24% ).

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 13ο : Εισήγηση προς την Οικονομική προκειμένου να εκδοθεί απόφαση επί αιτήσεως για πρακτική άσκηση  καταρτιζόμενου ΙΕΚ.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 14ο : Ορισμός δικαστικού επιμελητή.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 15ο : Ορισμός δικαστικού επιμελητή.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 16ο : Aνάθεση σε δικηγόρο  της  παράστασης και  κατάθεσης προτάσεων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 17ο : Aνάθεση σε δικηγόρο  της  παράστασης και  κατάθεσης υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 18ο : Αποδοχή ένταξης της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 19ο : Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στην ΚΕΠ της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Δήμων Καλαμαριάς, Θέρμης, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού, και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  Α.Ε. για το έργο «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Υποστήριξη της Ανακύκλωσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη».

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 20ο : Συμπληρωματική κατάρτιση σχεδίου 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ