Παρασκευή 21-06-24

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 24.1.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Περαία, 19.01.2023
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ. : – 1021
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
3ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ   ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να συμμετέχει, στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 24η Ιανουρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ διαγωνισμού για τον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της 10ης  Ιουνίου 2020 για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων του Δήμου Θερμαϊκού για δύο έτη» (ΟΜΑΔΕΣ 1,2 & 5)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 454/2022 Απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή γνωμοδοτήσεως.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ