Παρασκευή 21-06-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις40η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 21.11.2023

40η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 21.11.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Περαία, 17.11.2023
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                               Αριθ. Πρωτ. : – 22.423 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
40ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την υπ’ αριθ. 374/2022 εγκύκλιο, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 21η  Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 


ΘΕΜΑ 1ο :
Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεύχους τεχνικής μελέτης, καθώς και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού, της υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24 ΜΗΝΩΝ», προϋπολογισμού  423.460,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/2023 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας,  Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 5/2023 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, της διενέργειας υπηρεσίας για τη «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΚΚ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ» και του καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Καθορισμός των όρων διακήρυξης του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ Δήμου Θερμαϊκού για 24 μήνες», βάσει της 05/2023 Μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο : Κατάρτιση σχεδίου 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 5ο : Aνάθεση σε δικηγόρο  της παράστασης και  κατάθεσης προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 6ο : Aνάθεση σε δικηγόρο  της παράστασης και  κατάθεσης προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 7ο : Aνάθεση σε δικηγόρο  της παράστασης και  κατάθεσης προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 8ο : Aνάθεση σε δικηγόρο  της παράστασης και  κατάθεσης προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 9ο : Aνάθεση σε δικηγόρο  της παράστασης και  κατάθεσης προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 10ο : Aνάθεση σε δικηγόρο  της παράστασης και  κατάθεσης προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 11ο : Aνάθεση σε δικηγόρο  της παράστασης και  κατάθεσης προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

 

 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ