Σάββατο 20-04-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις41η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 04.10.2022

41η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 04.10.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Περαία,30.09.2022
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ. : -16.846-
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
41ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύον,να συμμετέχει, στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την4ηΟκτωβρίου2022, ημέραΤρίτηκαι ώρα 12:00΄στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση τηςπρομήθειας καυσίμων Δήμου Θερμαϊκού και Νομικών του Προσώπων σύμφωνα με τη με αριθμό 2/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο :Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Διαγωνισμού του Έργου  : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ  ΦΘΟΡΩΝ 2022» προϋπολογισμού 100.000,00  € (με Φ.Π.Α 24%)   χρηματοδότηση Ι.Π (Κ.Α. 02.30.7323.1036).

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο:Διαγραφή ανείσπρακτου προστίμου Πολεοδομίας.

            Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο :Διαγραφή ανείσπρακτων προστίμων Πολεοδομίας.

            Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 5ο :Διαγραφή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 6ο :Aνάθεση σε δικηγόρο για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος(Προσφυγή  Γκούντγουϊν Κρίστοφερ Ρότζερ).

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 7ο :Ορισμός δικαστικού επιμελητή.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 8ο :Ορισμός Δικαστικού επιμελητή.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ