Παρασκευή 21-06-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις41η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 29.11.2023

41η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 29.11.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Περαία, 24.11.2023
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                               Αριθ. Πρωτ. : – 22.817 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

           

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
41ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την υπ’ αριθ. 374/2022 εγκύκλιο, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 29η  Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: “Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θερμαϊκού», στο πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», με τίτλο Πρόσκλησης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας (Ομάδα Β΄)» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Συνεχιζόμενες δομές παροχής βασικών αγαθών Δήμου Θερμαϊκού», στο πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», με τίτλο Πρόσκλησης «Συνεχιζόμενες δομές παροχής βασικών αγαθών» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή νομικής γνωμοδότησης σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη σύνταξης συμβολαίου για την αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας με εξώδικό συμβιβασμό, σύμφωνα με την 12 Πράξη Εφαρμογής Ν. Μηχανιώνας και αποζημίωση της αιτούσας κας Γεωργιάδου Μαρίας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο : Υποβολή καταστάσεων εισπράξεων – πληρωμών μηνός Οκτωβρίου 2023 του Δήμου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 593/2023 Απόφασης Δημάρχου περί «Ανάθεσης σε Δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδοτήσεως».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 594/2023 Απόφασης Δημάρχου περί «Ανάθεσης σε Δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδοτήσεως».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 7ο : Αποδοχή γνωμοδοτήσεως – εισηγήσεως.  

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 8ο : Αποδοχή γνωμοδοτήσεως – εισηγήσεως. 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 9ο : Aνάθεση σε δικηγόρο  της  νομικής υποστήριξης Αντιδημάρχου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 10ο : Aνάθεση σε δικηγόρο  της  νομικής υποστήριξης Αντιδημάρχου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 11ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και δήλωσης υποστήριξης κατηγορίας ενώπιον του Μονομελούς  Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

 

 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ