Κυριακή 23-06-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις54η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 20.12.2022

54η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 20.12.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Περαία, 16.12.2022
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ. : -21.854  –
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ


ΣΥΓΚΛΗΣΗ
54ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να συμμετέχει, στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 20η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Διαγραφή εκπρόθεσμων προσαυξήσεων.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο Εργασίες ταφών – εκταφών στα Κοιμητήρια του Δήμου Θερμαϊκού» προϋπολογισμού 391.840,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 71/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ που αφορά «Κατάρτιση και έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2021 της ΔΗΚΕΘ».

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 72/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ που αφορά «Έγκριση Έκθεσης πεπραγμένων Χρήσης 2021 της ΔΗΚΕΘ».

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 5ο  : Έγκριση για σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτροφωτισμού.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 6ο : Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο επί της αίτησης του κ. Χατζηανδρέου Θεοφάνη σχετικά με  προσκύρωση σε ιδιοκτησία του καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ132Τ της Περαίας  Δ. Θερμαϊκού

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 7ο : Εισηγητική Έκθεση Γ΄ Τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 411/2022 σχετικής απόφασης της Ο.Ε.  

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 8ο  : Aνάθεση σε δικηγόρο  της  παράστασης και  κατάθεσης υπομνήματος  (ΛΟΪΖΟΣ ΑΝ Ε.Ε.).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 9ο  : Aνάθεση σε δικηγόρο  της  παράστασης και  κατάθεσης υπομνήματος  (ΒΑΡΝΑΒΑΣ Κ.Λ.Π.).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 


O
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ