Σάββατο 18-05-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις55η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 27.12.2022

55η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 27.12.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Περαία, 23.12.2022
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ. : -22.270  –
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
55ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να συμμετέχει, στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 27η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή της Δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Α.Τ. ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ», (κωδικό MIS 5030705), ποσού 310.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο επί της αίτησης του κ. Κίττα Χαρίλαου σχετικά με  αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του στο ΟΤ 19 της κοινότητας Ν. Επιβατών καθώς και επίσπευση υποχρεώσεων τρίτων ιδιοκτησιών προς αυτή

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο επί της αίτησης της κας Μαυρομάτη Μαρίνας σχετικά με  αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας της στο ΟΤ 15 της κοινότητας Ν. Επιβατών του Δ. Θερμαϊκού.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο : Διαγραφή ετήσιου ΤΑΠ από τους ΧΚ 0255/2022 και ΧΚ0256/2022.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 5ο  : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Η/Μ/ έργων Δήμου Θερμαϊκού».

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 6ο : Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ από τον ΧΚ 0013/2022

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 7ο : Aνάθεση σε δικηγόρο  της  παράστασης και  κατάθεσης υπομνήματος  (ASPECT  I.K.E.).

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 8ο  : Aνάθεση σε δικηγόρο  της  παράστασης και  κατάθεσης προτάσεων  (Τζανετάκη Σουλτάνα κ.λπ.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 9ο  : Υποβολή καταστάσεων εισπράξεων – πληρωμών μηνός Νοεμβρίου 2022 του Δήμου.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας για τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιεί η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (Τ.Ε. 52/2022) και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 11ο  : Ορισμός Δικαστικών Ειμελητών.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 12ο  : Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας, Αξιολόγησης και Διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, για το έτος 2023.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 13ο  : Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Δήμου Θερμαϊκού κατά το στάδιο της εκτέλεσης συμβάσεων, για το έτος 2023

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 14ο : Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Θερμαϊκού, για το έτος 2023.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 15ο : Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού, για το έτος 2023.                

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ