Τετάρτη 17-04-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 27.02.2024

8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 27.02.2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Περαία, 23.02.2024
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                                  Αριθ. Πρωτ. : – 3736
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

           

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
8ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την υπ’ αριθ. 374/2022 εγκύκλιο, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική δημόσια συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 27η  Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :


ΘΕΜΑ 1ο :
Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικών προσφορών και Οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ Δήμου Θερμαϊκού για 24 μήνες» δαπάνης 1.813.336,32 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο Δήμο Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο υποβολής  πρότασης Δήμου Θερμαϊκού στην υπ’ αριθ. 19637/25-10-2023 Προκήρυξη  Προγράμματος κρατικών ενισχύσεων «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» (κωδ. 16931 &  χρηματοδότηση  Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Φώτιος Μπαξεβάνης.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο : Εξειδίκευση πίστωσης, έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου για τη συμμετοχή του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Δ.Ε.Π.Α.Ν. και την Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 5ο : Καθορισμός των όρων διακήρυξης του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια 4 καινούριων ανατρεπόμενων ημιφορτηγών μικτού βάρους έως 3,5 τόνους», βάσει της 11/2023 Μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 6ο : Υποβολή καταστάσεων εισπράξεων – πληρωμών μηνός Ιανουαρίου 2024 του Δήμου.

Εισηγητής :. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 7ο : Εξέταση αίτησης εξώδικού ή μη συμβιβασμού με την κα. Πένογλου Αναστασία του Αβέρκιου, για καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζημιών στο Ι.Χ. όχημα της εξαιτίας πτώσης σε λακκούβα και την ανάθεση της υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο. 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας  – κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση αποδοχής δωρεών προϊόντων εταιρειών προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου του  Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση αποδοχής δωρεών προϊόντων από τη Δ.ΜΑΣΟΥΤΗΣ προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου του  Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

 

ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ