Κυριακή 23-06-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 05.03.2024

9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 05.03.2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Περαία, 29.02.2024
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                                  Αριθ. Πρωτ. : – 4.180 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

         

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
9ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την υπ’ αριθ. 374/2022 εγκύκλιο, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική δημόσια συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 5η Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός των όρων διακήρυξης του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια 4 καινούριων ανατρεπόμενων ημιφορτηγών μικτού βάρους έως 3,5 τόνους», βάσει της 11/2023 Μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο λιμένα Νέας Μηχανιώνας» (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ :204351, προϋπολογισμού 491.400,00 €).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Φώτιος Μπαξεβάνης.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

 

ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ