Σάββατο 18-05-24
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑνακοίνωση Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ανακοίνωση ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Επείγουσα ενηµέρωση πτηνοτρόφων, κατόχων οικόσιτων πουλερικών, κρατικών υπηρεσιών και λοιπών ιδιωτικών φορέων για τη γρίπη των πτηνών (9/11/2023)

Από τη ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής – Τµήµα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρµάκων και Εφαρµογών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής σχετικά µε τη γρίπη των πτηνών:

“Σύµφωνα    µε    την    εγκύκλιο    (1523/342999/08.11.2023) του Υπουργείου   Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), σας ενηµερώνουµε πως «τις τελευταίες µέρες  επιβεβαιώθηκαν εστίες γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου (Βουλγαρία, Ρουµανία, Σερβία, Σλοβενία), ενώ παράλληλα ανιχνεύεται µε µεγαλύτερη συχνότητα η παρουσία του ιού και σε λοιπές περιοχές της Ευρώπης. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορά άγρια πτηνά, τα οποία ανευρίσκονται στο πεδίο νεκρά ή ηµιθανή. Ωστόσο, ως αποτέλεσµα της αυξηµένης κυκλοφορίας του ιού στους άγριους πληθυσµούς των πτηνών, σε όλες τις χώρες µεγαλώνει ο αριθµός εστιών σε εκτροφές πουλερικών, όπως ενδεικτικά παρατηρείται στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία.
Η τρέχουσα εικόνα στα Βαλκάνια παρουσιάζει οµοιότητες µε προγενέστερα επιδηµικά  κύµατα, όταν στην Ελλάδα ο ιός ανιχνεύτηκε τόσο σε άγρια πτηνά (2016, 2017, 2021 και 2022) όσο και σε εκµεταλλεύσεις πουλερικών (2017)». Υπενθυµίζεται ότι η γρίπη των πτηνών είναι µια λοιµώδης ιογενής   νόσος   αυτών,   υποχρεωτικής   δηλώσεως. Με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις, την εξάπλωση της νόσου στις προηγούµενες επιζωoτίες και τις αναµενόµενες µετακινήσεις των µεταναστευτικών    ειδών    της    άγριας    ορνιθοπανίδας, καθίσταται ιδιαίτερα   αυξηµένος, το   προσεχές   διάστηµα (Νοέµβριος-Μάιος), ο κίνδυνος επανεµφάνισης της γρίπης των πτηνών στη χώρα µας. Ως εκ τούτου, προκειµένου σε αυτή τη φάση να αποφευχθεί η  µετάδοση του ιού από  τα άγρια πτηνά στα πουλερικά ή τα άλλα πτηνά σε αιχµαλωσία, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη  υπενθύµισης  στους  πτηνοτρόφους  και  τους  κατόχους οικόσιτων πουλερικών για τον υφιστάµενο κίνδυνο και την ανάγκη εφαρµογής µέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές τους. Τα µέτρα βιοασφάλειας για την γρίπη των πτηνών παρατίθενται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., www.minagric.gr → Αγρότης – Επιχειρηµατίας → Κτηνοτροφία → Πτηνά → Ασθένειες των πτηνών → Γρίπη  των  πτηνών,  σε  προηγούµενες  ανακοινώσεις  µας και επισυνάπτονται στη σχετική ανακοίνωση που είναι αναρτηµένη στην  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας. Υπενθυµίζεται ότι σε περιπτώσεις αυξηµένης νοσηρότητας ή θνησιµότητας των πουλερικών, οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να ενηµερώνουν άµεσα τις κτηνιατρικές αρχές για να ληφθούν τα απαραίτητα δείγµατα. Ακόµη, λοιπές υπηρεσίες και ιδιωτικοί φορείς που έρχονται σε άµεση και συχνή επαφή µε άγρια πτηνά (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, οµοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολογικές οργανώσεις, κέντρα περίθαλψης, φορείς διαχείρισης κ.λπ.), συµβάλλουν στην εφαρµογή του προγράµµατος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών (Υ.Α. 192/41388/15.02.2023– ΦΕΚ Β’ 775/09.02.2023), είτε ενηµερώνοντας τις  οικείες κτηνιατρικές αρχές σε   περιπτώσεις εύρεσης νεκρών   ή ηµιθανών πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου, είτε συλλέγοντας και παραδίδοντάς τα σε αυτές. Σε κάθε περίπτωση, πριν την όποια διαδικασία συλλογής και παράδοσης θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία µε τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές και τα κτηνιατρικά εργαστήρια του ΥΠΑΑΤ, προκειµένου να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Τα είδη άγριων πτηνών προς δειγµατισµό σύµφωνα µε το ανωτέρω πρόγραµµα παρατίθενται σε πίνακα που επισυνάπτεται στη σχετική ανακοίνωση που είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επισηµαίνεται ότι κατά τον χειρισµό άγριων πτηνών (συλλογή, µεταφορά, δειγµατισµός) θα πρέπει να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα ατοµικής προστασίας (γάντια µιας χρήσης, καθαρισµός και αντισηψία χεριών).

Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι, σύµφωνα µε πληροφόρηση του ΥΠ.Α.Α.Τ., µε βάση εγκύκλιο της αρµόδιας κεντρικής ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, συνιστάται σε επαγγελµατίες που συγκαταλέγονται στις οµάδες υψηλού κινδύνου, όπως κτηνιάτρους, πτηνοτρόφους, χοιροτρόφους, σφαγείς και γενικά άτοµα που έρχονται σε συστηµατική επαφή µε πτηνά ή χοίρους και ενδεχοµένως µπορεί να εκτεθούν σε ιό της γρίπης των πτηνών, να εµβολιαστούν κατά της εποχικής γρίπης, ως µέτρο µείωσης της πιθανότητας ανασυνδυασµού και ανάδυσης ενός νέου πανδηµικού στελέχους”.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ