Σάββατο 18-05-24
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Παραχώρηση Απλής Χρήσης Αιγιαλού - Παραλίας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Παραχώρηση Απλής Χρήσης Αιγιαλού – Παραλίας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Περαία, 16/03/2023
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                       ΠΡΟΣ: Καταστήματα
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                       Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.                   Δήμου Θερμαϊκού
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 2, Περαία
Τ.Κ.: 57019
Πληροφορίες: Σαμαρά Ανδρομάχη
Τηλ.: 2392330016
E-mail: samara@thermaikos.gr
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Παραχώρηση Απλής Χρήσης Αιγιαλού – Παραλίας»
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 38609 ΕΞ 2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1432/10-3-2023)

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 38609 ΕΞ 2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1432/10-3-2023) που αφορά στην παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, τραπεζοκαθισμάτων κλπ. Σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ προβλέπεται ότι οι παραχωρήσεις που θα γίνονται φέτος δύνανται να έχουν διάρκεια για τρία (3) έτη ήτοι μέχρι 31/12/2025.

Στα πλαίσια αυτά, καλούνται οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που προτίθενται να κάνουν χρήση αιγιαλού και παραλίας να υποβάλλουν  στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Θερμαϊκού, Μ. Αλεξάνδρου 2, Περαία, τηλ 2392330016 (Πληροφορίες Σαμαρά Ανδρομάχη), τα ακόλουθα σε έντυπη μορφή:

  1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)
  2. Ορθοφωτοχάρτης του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014, ή ορθοφωτοχάρτης από την εφαρμογή «ΘΕΑΣΗ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ» του gov.gr, ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται σε πέντε (5) αντίγραφα αποκλειστικά σε έντυπη μορφή σφραγισμένος και υπογεγραμμένος από ιδιώτη μηχανικό. Αν παράλληλα έχει υποβληθεί και αίτηση για εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου, ο ιδιώτης μηχανικός πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλάβει στο τοπογραφικό διάγραμμα και τον κοινόχρηστο χώρο, ο οποίος καθιστά την επιχείρηση όμορη στο τμήμα του αιτούμενου αιγιαλού – παραλίας.
  3. Άδεια λειτουργίας ή γνωστοποίηση (Μόνο σε περίπτωση που δεν έχουν εκδώσει τα προηγούμενα έτη άδεια αιγιαλού ή και κοινοχρήστου ή έχουν επέλθει αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο έτος).
  4. Έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης στην αρμόδια ΔΟΥ (Μόνο σε περίπτωση που δεν έχουν εκδώσει τα προηγούμενα έτη άδεια αιγιαλού ή και κοινοχρήστου ή έχουν επέλθει αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο έτος).

Συνιστάται η προσεκτική μελέτη της ανωτέρω ΚΥΑ από τους ενδιαφερόμενους και τους μηχανικούς τους, ειδικά ως προς τους περιορισμούς – υποχρεώσεις – απαγορεύσεις και τις προϋποθέσεις νόμιμης παραχώρησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας είναι η μη ύπαρξη οφειλών προς το Δήμο Θερμαϊκού

Αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ως προς τα στοιχεία και δε συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν παραλαμβάνονται.

H Αν.Προϊσταμένη Τμήματος
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

Σαμαρά Ανδρομάχη

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 2023
  2. ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΦΕΚ – Η Υπ’ αριθ. 38609 ΕΞ 2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1432/10-3-2023) 

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ