Παρασκευή 23-02-24
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤH ΔΟΜH  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤH ΔΟΜH  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
ΤΗΛ: 23920-27168 & 23920-75930

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2024  ΕΩΣ 31/01/2024 ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΕΣ  09:00’-14:00’

ΓΙΑ ΤH ΔΟΜH  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»

Ο Δήμος Θερμαϊκού, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητα ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας -ΕΚΤ», του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020, ξεκίνησε να υλοποιεί την Πράξη με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού», ένταξη της Πράξης«Συνεχιζόμενες δομές παροχής βασικών αγαθών Δήμου Θερμαϊκού» με Κωδικό ΟΠΣ 6002705 και ένταξη στο Πρόγραμμα  «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Σκοπός της πράξης είναι η λειτουργία των δομών προς υποστήριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού του Δήμου, ιδιαίτερα ατόμων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 01/01/2024 έως 31/01/2024 τις ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΈΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρες 09:00΄-14:00  στα κάτωθι   αρμόδια  γραφεία  

1) Για τη δημοτική κοινότητα της ΕΠΑΝΟΜΗΣ στο Γραφείο που βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου 16 με τηλέφωνο επικοινωνίας 23923-30129

2 )  Για τη δημοτική κοινότητα της ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ  στο Γραφείο επιδομάτων και ΟΑΕΔ  που βρίσκεται στην οδό Κωσταντίνου Βάναρλη 2  με τηλέφωνο επικοινωνίας 23923-30335

3 ) Για τη δημοτική κοινότητα της ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ   στο Γραφείο κοινωνικής  προστασίας  που βρίσκεται στην οδό Δευκαλίωνος 23  με τηλέφωνο επικοινωνίας 23920-24010

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό το πρόσωπο . Μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα της υπηρεσίας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση : 23920 27168, 23920 75930 2392330128.

ΠΡΟΣΟΧΗ -ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ !

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι μαζί με την υποβολή της αίτησης είναι:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
 • Μία μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση ξένου υπηκόου απαιτείται αντίγραφο διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ.
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας (ΔΕΚΟ) ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο από το οποίο να πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2022
 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 έτους 2022
 • Αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης Ε9 του τρέχοντα έτους. Αν ο αιτούντας είναι παντρεμένος, τότε απαιτείται και το Ε9 του-της συζύγου
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα και έντυπα Ε1 των μελών που φιλοξενεί ή φιλοξενείται. Αν τα μέλη αυτά δεν εργάζονται τότε θα προσκομίσουν και βεβαιώσεις ανεργίας. Αν ξεκίνησαν πρόσφατα να εργάζονται και δεν αναγράφονται τα εισοδήματά τους, τότε πρέπει να προσκομίσουν και αναγγελία πρόσληψης ή βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναγράφεται ο μισθός, το ωράριο εργασίας και η χρονική διάρκεια της σύμβασης.

Κατά περίπτωση , ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου- δυνητικού δικαιούχου:

 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο, του ιδίου και των λοιπών άνεργων μελών της οικογένειας. Αντίγραφο επιδότησης εφόσον είναι επιδοτούμενοι άνεργοι
 • Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών)
 • Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.),εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών)
 • Φωτοαντίγραφο εγκεκριμένης αίτησης ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)
 • Διαζευκτήριο ή υπεύθυνη δήλωση διάστασης. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης που να αναγράφει την επιμέλεια των παιδιών και την λήψη διατροφής
 • Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας
 • Βεβαίωση σύνταξης ή επιδόματος ή άλλης κρατικής παροχής (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών)
 • Αναγγελία πρόσληψης ή βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναγράφεται ο μισθός, το ωράριο εργασίας και η χρονική διάρκεια της σύμβασης, εφόσον δεν φαίνονται τα εισοδήματα.

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Εικόνα1

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ