Κυριακή 23-06-24
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕπιχορήγηση Αθλητικών –Πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Θερμαϊκού

Επιχορήγηση Αθλητικών –Πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Θερμαϊκού

Επιχορήγηση  Αθλητικών –Πολιτιστικών συλλόγων  του Δήμου Θερμαϊκού

 

Σε επιχορήγηση των Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Θερμαϊκού πρόκειται να προβεί το Τμήμα Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού για το 2024.

 

Δικαιούχοι χρηματικών επιχορηγήσεων είναι Πολιτιστικοί και Αθλητικοί σύλλογοι που αναπτύσσουν πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα δραστηριότητες και που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θερμαϊκού.

Για να είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση πρέπει ο  αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους απαριθμούμενους στις σχετικές διατάξεις φορείς (άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4257/2014), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι, δηλαδή που έχουν συσταθεί  για την επιδίωξη αθλητικού ή πολιτιστικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο.

Η επιχορήγηση αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Συλλόγου (ενοίκια, ηλεκτρικό ρεύμα, κ.λ.π.) αλλά να σχετίζεται με την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του συλλόγου.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση, με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από την επιχορήγηση και, συγχρόνως, να αναγράφεται ο προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών.

Οι επικαλούμενες εκδηλώσεις στο έγγραφο του συλλόγου δεν πρέπει να προηγούνται χρονικά της αιτούμενης επιχορήγησης.

  1. Προϋπολογισμό έτους 2024
  2. Απολογισμό συνολικής οικονομικής δραστηριότητας έτους 2023
  3. Απολογισμό προηγούμενης επιχορήγησης έτους 2023 (αφορά συλλόγους που πήραν επιχορήγηση το 2023).

Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια (https:// mef.diavgeia.gov.gr/) τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 4727/2020.

Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 .

  1. Ακριβές αντίγραφο καταστατικού του συλλόγου θεωρημένο για το 2024 από το Πρωτοδικείο ή Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ.
  2. Αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της ΓΓΑ (για τους Αθλητικούς συλλόγους)

 

 

 

 

 

  1. Πρακτικό Δ.Σ του συλλόγου περί εξουσιοδότησης/ορισμού μέλους του για την είσπραξη του χρημάτων/επιχορήγησης ή υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ότι νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό του συλλόγου και στην θέση της υπογραφής της δήλωσης να τίθεται η σφραγίδα του συλλόγου και να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου
  2. Φορολογική Ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα

 

Η παράλειψη έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συνεπάγεται τον αποκλεισμό από την επιχορήγηση.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών   Παρασκευή 31/05/2024 στο γραφείο Πρωτοκόλλου, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Περαία (Δημαρχείο).

 

 

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ