Παρασκευή 23-02-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις42η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 05.12.2023

42η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 05.12.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Περαία, 01.12.2023
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                              Αριθ. Πρωτ. : – 23.330 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

           

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
42ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την υπ’ αριθ. 374/2022 εγκύκλιο, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 5η  Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του  ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Η/Υ,  εκτυπωτών και tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας 

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Διαβίβαση σύμφωνης γνώμης της επιτροπής του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και έκδοση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη διαπίστωση της επάρκειας επανορθωτικών μέτρων διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος Δήμου Θερμαϊκού και Νομικών του Προσώπων».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας 

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο :  Aνάθεση σε δικηγόρο  της παράστασης και  κατάθεσης υπομνήματος, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

 

 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ