Παρασκευή 2-06-23
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις47η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 08.11.2022

47η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 08.11.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Περαία, 04.11.2022
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ. : -19.022-
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ


 ΣΥΓΚΛΗΣΗ
46ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να συμμετέχει, στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 8η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορ’ων και οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την κατασκευή, συντήρηση και αναβάθμιση στάσεων αστικής συγκοινωνίας Δήμου Θερμιακού», προϋπολογισμού 77.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 


ΘΕΜΑ 2ο :
Aνάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και κατάθεσης προτάσεων στο Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 


ΘΕΜΑ 3ο :
Ορισμός  δικαστικού επιμελητή.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 


ΘΕΜΑ 4ο :
Διαγραφή ανείσπρακτου προστίμου Πολεοδομίας.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 


ΘΕΜΑ 5ο :
Tροποποίηση συναφθείσας σύμβασης.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 


ΘΕΜΑ 6ο :
Tροποποίηση συναφθείσας σύμβασης.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 7ο : Απαλλαγή υπολόγου και εγκριση απόδοσης λογαριασμού.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 8ο : Υποβολή καταστάσεων εισπράξεων – πληρωμών μηνός Σεπτεμβρίου 2022 του Δήμου.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 9ο : Εξέταση αίτησης εξώδικου ή μη συμβιβασμού με τoν κ. ΠΕΤΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, για καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζημιών στο Ι.Χ. όχημά του εξαιτίας πτώσης μεταλλικής κολώνας δημοτικού φωτισμού και ανάθεση της υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εργασίες κλαδέματος δέντρων» προϋπολογισμού 799.645,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 11ο : Διαγραφή οφειλών από το Χ.Κ. 0291Α/2019.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 12ο : Εισήγηση παράτασης του προγράμματος Ο.Α.Ε.Δ. απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση υποβολής αίτησης του Δήμου Θερμαϊκού στο Πρόγραμμα της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε : α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, μετά τη τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β΄2307) Κ.Υ.Α.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 14ο : Κατάρτιση σχεδίου 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022. 

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ