Παρασκευή 23-02-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 08.02.2024

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε. 08.02.2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Περαία, 06.02.2024
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                                  Αριθ. Πρωτ. : – 2.593 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
5ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την υπ’ αριθ. 374/2022 εγκύκλιο, να συμμετέχει δια ζώσης, στη έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 8η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Το κατεπείγον της συνεδρίαση προέκυψε μετά το υπ’ αριθ. Πρωτ. 166/01.02.2024 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., προκειμένου να γίνουν άμεσες ενέργειες για την έγκριση του προϋπολογισμού 2024.


ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Θερμαϊκού έτους 2024.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποίηση σχεδίου Πίνακα Μηνιαίας Στοχοθεσίας (5.Α.) για τον προϋπολογισμό του Δήμου Θερμαϊκού έτους 2024.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία: ………Υπέρ ….….. Κατά …….Λευκά……

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

 

ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ