Σάββατο 2-03-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. - 16.09.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. – 16.09.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                Περαία,   12.09.2022
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        Αριθ. Πρωτ.: -15.503
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Προς :

  1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
    Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
  2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
  3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  4. κ. Γενικό  Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
  5. κ.κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού
  6. Ειδικούς Συνεργάτες

                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                               ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

       Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να προσέλθει σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με μόνο θέμα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έκθεση Πεπραγμένων Α΄ Εξάμηνου 2022 Οικονομικής Επιτροπής.

          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

     

                                                             Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  

                                                                         Δημήτριος Πασχαλιάς

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ