Τρίτη 16-07-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠροκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Περαία, 8 Μαρτίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                              Αριθ. Πρωτ.·: 4784
Ταχ. Δ/νση : Μ. Αλεξάνδρου 2
Τ.Κ.: 57019 Περαία
Τηλ.: 23923 30019
e-mail: kontodimou@thermaikos.gr

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη του:

  1. Το άρθρο 77, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ118/14.05.2011 τεύχος Α’) και το άρθρο 4 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ93/14.04.2014 τεύχος Α’), καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 174 του N. 4555/18 (ΦΕΚ133/19.07.2018 τεύχος Α’),το οποίο όμως καταργήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ134/09.08.2019 τεύχος Α’) και το άρθρο 77 επανήλθε σε ισχύ όπως τροποποιήθηκε μόνοαπό την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011.
  2. Τη υπ΄αριθμ. εγκ.1/661/07.01.2020: του Υπουργείου Εσωτερικών (Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2).
  3. Τα άρθρα 15«Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων»& 17 «Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους» του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ143/τεύχος Α΄/28.07.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
  4. Το άρθρο 10«Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα» του Ν. Ν.4804/2021 (ΦΕΚ90/05.06.2021 τεύχος Α’) «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Η επιλογή του γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ακριβής ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θερμαϊκού.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο, δια του προεδρείου του, από σήμερα μέχρι και την ημέρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, δήλωση – αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του θα βοηθήσει τη διαδικασία επιλογής, για την κάλυψη της εν λόγω θέσης.

Πληροφορίες παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:00, από τοΑυτοτελές Γραφείο Δημάρχου, Αιρετών Οργάνων, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεωντου Δήμου Θερμαϊκού, Αρμόδια υπάλληλος κα Αριστέα Κοντοδήμου, Διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 57019, Περαία,email : kontodimou@thermaikos.gr, Τηλέφωνο 2392330019.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θερμαϊκού, www.thermaikos.gr.

Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού

     Θεόδωρος Τζέκος

 

  1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
  2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ