Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 10ου 28-02-2024

Πρόσκληση Δ.Σ. 10ου 28-02-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Περαία, 23.02.2024
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                                Αριθ. Πρωτ. : – 3759 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Προς :

 1. κ. Θεόδωρο Τζέκο
  Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
 1. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
 1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
 1. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού.
 1. κ.κ. Πρόεδρους και Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 72, 73 και74Α του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την υπ’ αριθ. 488/35496/05-04-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 28η του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 • Ανακοινώσεις Προέδρου
 • Ανακοινώσεις Δημάρχου
 • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
 • Ερωτήσεις
 • Απαντήσεις

ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση δημοτικών συμβούλων και Ο.Τ.Α. περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση 220/2016 Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, για την παρακολούθηση εκτέλεσης του Μνημονίου Συνεργασίας του Δικαιούχου (Δήμου Θερμαϊκού) με τον Συνδικαιούχο (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης), για την υλοποίηση της Πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου στην Περαία του Δήμου Θερμαϊκού», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΟΠΣ 2658 και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Μπαξεβάνης Φώτιος.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Δ΄ Τριμήνου 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.  

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Γρουσουζάκος Δημήτριος.

 

ΘΕΜΑ 3ο : 2η Συνοπτική Ανακεφαλαιωτική Έκθεση (Τριμηνιαία) για την πορεία του έργου «Ασφαλτοστρώσεις -Κρασπεδώσεις – Πλακοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού 2021» προϋπολογισμού δημοπράτησης 5.776.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας – κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Επιβολή Προστίμου για Παράβαση των Διατάξεων του Ν2946/2001 Περί Υπαίθριας Διαφήμισης

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Γρουσουζάκος Δημήτριος.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Εξέταση Αίτησης του κ. Αστερίου Σωτήριου περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας ΄΄κυκλικής ανταλλαγής αγροτεμαχίων΄΄, σύμφωνα με την 23/2002 Α.Δ.Σ.»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας – κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση συμφωνητικού -απόδειξης είσπραξης.

Εισηγητής : Δήμαρχος – κ. Τζέκος Θεόδωρος.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2024 απόφασης (ορθή επανάληψη) του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που αφορά Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ».  

Εισηγητής : Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. – κ. Γιαννακίδης Συμεών.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Θερμαϊκού στις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Γρουσουζάκος Δημήτριος.


ΘΕΜΑ 9ο :
Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 2024-2025.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – Κ. Καραγιάννη Σκαρτάδου Μορφούλα .

 

ΘΕΜΑ 10ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 69/2024 απόφαση της Δ.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Γρουσουζάκος Δημήτριος.

 

ΘΕΜΑ 11ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 67/2024 απόφαση της Δ.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Γρουσουζάκος Δημήτριος.

 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 72/2024 απόφασης της Δ.Ε. περί «Έγκριση μείωσης της απόστασης ανάμεσα στην προς πολεοδόμηση περιοχή και στα υφιστάμενα κοιμητήρια Περαίας, Νέων Επιβατών και Αγίας Τριάδας στα 50μ – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 168/24-04-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού (ΑΔΑ: 9ΕΚΡΩΡ2-Σ1Ν)».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Μπαξεβάνης Φώτιος.

 

ΘΕΜΑ 13ο  : Έγκριση της υπ’ αριθ. 47/2024 απόφασης της Δ.Ε. περί «Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης στoυς οικισμούς Επανομής και Μεσημερίου  στα πλαίσια της εργολαβίας «Ασφαλτοστρώσεις – Κρασπεδώσεις – Πλακοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού 2021».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Μπαξεβάνης Φώτιος.

 

ΘΕΜΑ 14ο : Ρύθμιση αποπληρωμής σε δόσεις, ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Γρουσουζάκος Δημήτριος.

 

ΘΕΜΑ 15ο : Ακύρωση της 40/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – Κ. Καραγιάννη Σκαρτάδου Μορφούλα

 

ΘΕΜΑ 16ο : Ορισμός μελών  για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – Κ. Καραγιάννη Σκαρτάδου Μορφούλα

 

ΘΕΜΑ 17ο : Επανακαθορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την μελέτη «Τροποποιήσεις ρυμοτομίας στην περιοχή των Π.Ε.4 και 5 της Δ.Ε. Θερμαϊκού από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως Ν. Επιβατών έως τα ΚΑΑΥ Αγίας Τριάδας.  

 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας – κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος.

 

ΘΕΜΑ 18ο : Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή του στην ΚΕΠ της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Δήμων Καλαμαριάς, Θέρμης, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού, και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για το έργο «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Υποστήριξη της Ανακύκλωσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Δ.Ε. Θερμαϊκού -κ. Αθανασούλη Πέτρο Γαβριήλ.

 

ΘΕΜΑ 19ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Θερμαϊκού για  τη συμμέτοχή τους σε Επιτροπές εκτίμησης της εν ζωής αξίας ζώων.

Εισηγητής : Δήμαρχος – κ. Τζέκος Θεόδωρος.

 

ΘΕΜΑ 20ο : Παραχώρηση χώρου στο Ειδικό Νηπιαγωγείο για παιδιά με αυτισμό.  

Εισηγητής : Γ. Γραμματέας – κ. Ξανθόπουλος Ισαάκ.

 

ΘΕΜΑ 21ο : Παραχώρηση του Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου Ν.Επιβατών

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας -κ. Σαλπιγκίδης Γεώργιος

 

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 41/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά σε «Καθορισμό Τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το σταθμαρχείο Ο.Α.Σ.Θ. έτους 2023».  

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Γρουσουζάκος Δημήτριος.

 

ΘΕΜΑ 23ο : Τροποποίηση της  Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού  Παντοπωλείου – Παροχής Συσσιτίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – Κ. Καραγιάννη Σκαρτάδου Μορφούλα

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ