Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 11ου 20-03-2024

Πρόσκληση Δ.Σ. 11ου 20-03-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Περαία, 15.03.2024
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                                   Αριθ. Πρωτ. : – 5353 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Προς :
1. κ. Θεόδωρο Τζέκο
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

  1. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ.κ. Πρόεδρους και Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου


11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

 

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 72, 73 και 74Α του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την υπ’ αριθ. 488/35496/05-04-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 20η του μηνός Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

  • Ανακοινώσεις Προέδρου
  • Ανακοινώσεις Δημάρχου
  • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
  • Ερωτήσεις
  • Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Συμπλήρωση της με αρ.24/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί της επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.11α του οικισμού Νέων Επιβατών της Κοινότητας Νέων Επιβατών, κατόπιν αίτησης για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου λόγω αυτοδίκαιας άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Κοινωφελούς Χώρου (Χώρος Ναυτικού Ομίλου Κοινότητας)– Κοινοχρήστου Χώρου (οδών), δυνάμει του αρθ.89 του Ν.4759/2020.»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Μπαξεβάνης Φώτιος.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Σύσταση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων επιβολής προστίμων περί μη καθαρισμού Oικοπέδων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 20/2023 Πυροσβεστικής Διάταξης ΦΕΚ β’ /19-04-2023.

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Καραμανλής Κωνσταντίνος.

 

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού, καθώς και του νόμιμου αναπληρωτή του, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακή ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Καραμανλής Κωνσταντίνος

 

ΘΕΜΑ 4ο : Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Ακαταλληλότητας ή Ασύμφορης Κυκλοφορίας Οχημάτων κυριότητας του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Δ.Ε. Μηχανιώνας – κ. Χατζηπαναγιώτης Παναγιώτης.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 300/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου.

Eισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – κα. Καραγιάννη Σκαρτάδου Μορφούλα .

 

ΘΕΜΑ 6ο : Αίτηση χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων του υπ΄ αρ. 584 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Ν.Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας – κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Δήμου Θερμαϊκού κατά το στάδιο της εκτέλεσης συμβάσεων, για το έτος 2024.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών -κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Θερμαϊκού, για το έτος 2024.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών -κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 9ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 288/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού, για το έτος 2024.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών -κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 10ο : Σύσταση Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Μπαξεβάνης Φώτιος.

 

ΘΕΜΑ 11ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2024 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας – κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.

 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της υπ’ αριθ.  101/2024  απόφασης της Δ.Ε. που αφορά σε «Κατάρτιση σχεδίου 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2024». 

Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών -κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ