Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 12ου 09.04.2024 ΟΕ - ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση Δ.Σ. 12ου 09.04.2024 ΟΕ – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Περαία, 05.04.2024
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                                Αριθ. Πρωτ. : – 6.737 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προς :
1. κ. Θεόδωρο Τζέκο
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

  1. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ.κ. Πρόεδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την υπ’ αριθ. 488/35496/05-04-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει δια περιφοράς, στη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 9η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00΄έως 12:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης :


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 110/2024 απόφαση της Δ.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Γρουσουζάκος Δημήτριος.


ΘΕΜΑ 2ο : Υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατά κυριότητα τεμαχίων της διανομής συνοικισμού Μεσημερίου, βάσει των διατάξεων του ΝΜ. 4061/2012, άρθρο 22.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος


ΘΕΜΑ 3ο :
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 78/2024 ΑΔΣ: «Καθορισμός διαδικασίας παράτασης μίσθωσης σύμφωνα με τον ν. 4605/2019».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Γρουσουζάκος Δημήτριος.

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ