Παρασκευή 21-06-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 12ου 19-04-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. 12ου 19-04-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Περαία,  13.04.2023                    ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                 Αριθ. Πρωτ.: – 7.441- –                Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Προς :

 1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
  Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
 1. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
 1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
 1. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
 1. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού
 2. Ειδικούς Συνεργάτες

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

 

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να προσέλθει σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 19η  του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 • Ανακοινώσεις Προέδρου
 • Ανακοινώσεις Δημάρχου
 • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
 • Ερωτήσεις
 • Απαντήσεις


ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2022, προς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης που αφορά σε «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Πρασίνου σε συμμόρφωση με την αρ. 3063/2008 δικαστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό του ιδίου, στο Ο.Τ.64 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Τριάδας, στην Κ. Αγίας Τριάδας».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης που αφορά σε «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο πρόσωπο του Ο.Τ.52 του ρυμοτομικού σχεδίου Νέων Επιβατών λόγω αυτοδίκαιας άρσης της απαλλοτρίωσης».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης που αφορά σε «Έγκριση κοπής δένδρων και θάμνων».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης που αφορά σε «Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του δικτύου ομβρίων υδάτων στα πλαίσια της εργολαβίας «Ασφαλτοστρώσεις – Κρασπεδώσεις – Πλακοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού 2021».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 120/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 121/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΟΧΥΛΙ», (αριθ. Μελ. 140/2018).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 9ο : Απαλλαγή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 10ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.


ΘΕΜΑ 11 : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού και του Ιδρύματος  Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για την ανάληψη από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θερμαϊκού των διαδικασιών επίτευξης της απαιτούμενης μελετητικής επάρκειας του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ», στο πλαίσιο της μετατροπής της λειτουργίας του σε Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 12ο : Διαγραφή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 13ο : Διαγραφή Τελών Ανακομιδής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 14ο : Διαγραφή Τελών οστεοφυλακίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2023 Απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2023 Απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 17ο  : Έγκριση εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 651 αγροτεμαχίου περιοχής Αγγελοχωρίου του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Δήμαρχος – κ. Γεώργιος Τσαμασλής.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ