Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 13ου 17-04-2024

Πρόσκληση Δ.Σ. 13ου 17-04-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Περαία, 12.04.2024
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                               Αριθ. Πρωτ. : – 7.222  –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προς :
1. κ. Θεόδωρο Τζέκο
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

  1. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ.κ. Πρόεδρους και Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου.


13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

 

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 72, 73 και 74Α του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την υπ’ αριθ. 488/35496/05-04-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 17η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

  • Ανακοινώσεις Προέδρου
  • Ανακοινώσεις Δημάρχου
  • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
  • Ερωτήσεις
  • Απαντήσεις

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2023 ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση και λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας – κ. Γεώργιος Σαλπιγκίδης

 

ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση για συγκρότηση επιτροπής Τουρισμού & Εξωστρέφειας Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας – κ. Γεώργιος Σαλπιγκίδης

 

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός εκπροσώπων, για την συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων & των Δευτεροβάθμιων συμβουλίων για την επιθεώρηση – αδειοδότηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, πόλεως & υπαίθρου, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών -κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Καθορισμός ΚΑΕ Προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών -κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 48/2024 απόφαση της Δ.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών -κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 140/2024 απόφαση της Δ.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών -κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 141/2024 απόφαση της Δ.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών -κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 142/2024 απόφαση της Δ.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών -κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 9ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 147/2024 απόφαση της Δ.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών -κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 10ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 148/2024 απόφαση της Δ.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 11ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εκδοθεί απόφαση επί

αιτήσεως για πρακτική άσκηση  καταρτιζόμενου ΙΕΚ

Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 12ο : 3η Συνοπτική Ανακεφαλαιωτική Έκθεση (Τριμηνιαία) για την πορεία του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ», προϋπολογισμού δημοπράτησης 528.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας – κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος.

 

ΘΕΜΑ 13ο : Εισήγηση για συγκρότηση Επιτροπών : Παραλαβής Προμηθειών & Παραλαβής Υπηρεσιών – Εργασιών για την  Α΄/θμια και  Β΄/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Θερμαϊκού, έως την 29η Ιουνίου 2024.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – Κ. Καραγιάννη Σκαρτάδου Μορφούλα.

 

ΘΕΜΑ 14ο : Εισήγηση για έκτακτη επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής   από   τον   Δήμο  Θερμαϊκού   με  το ποσό  των 50.000,00  €  για  κάλυψη αναγκών πετρελαίου θέρμανσης των σχολικών μονάδων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – Κ. Καραγιάννη Σκαρτάδου Μορφούλα.

 

ΘΕΜΑ 15ο : Σύσταση Επιτροπής Κοινωνικής {Πολιτικής και Οικονομικών Ενισχύσεων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – Κ. Καραγιάννη Σκαρτάδου Μορφούλα.

 

ΘΕΜΑ 16ο : Συνέχιση του προγράμματος ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Θερμαϊκού και ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – Κ. Καραγιάννη Σκαρτάδου Μορφούλα.

 

ΘΕΜΑ 17ο : Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ.

Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Καραμανλής Κωνσταντίνος.

 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση αιτήματος για δωρεάν παραχώρηση χρήσης, τμήματος του υπ΄αριθ.341 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος N. Μηχανιώνας στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 19ο : Ορισμός διαχειριστή λογαριασμού προπληρωμής Δήμου Θερμαϊκού στην Eurobank Ergasias AE.

Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 20ο : Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Καραμανλής Κωνσταντίνος.

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ