Σάββατο 18-05-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 16ου 14-06-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. 16ου 14-06-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Περαία, 09.06.2023
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                                Αριθ. Πρωτ.: –11.224
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

 

Προς :
1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

  1. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
  1. Πρόεδρους Κοινοτήτων Δήμου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την υπ’ αριθ. 488/35496/05-04-2023 εγκύκλιο ου Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει στη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 14η του μηνός Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Άμεσα ανάληψη δράσης για τις σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στον κόλπο της Θεσσαλονίκης.

Εισηγητές : Δώδεκα δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μαυρομάτης, Π. Πασχαλίδου, Γ. Χάκης, Ν. Γιάκης, Π.Α. Μήλιος, Α. Σαμακοβλής, Θ. Παζαρόπουλος, Γ. Χατζηβαλάσης, Π.Δ. Μήλιος, Ν. Παράσχου, Κ. Μώραλη και Δ. Καπλάνης.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Εξέταση πρότασης μομφής.

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑ 3ο : Αναδοχή οφειλών της λυθείσας και υπό εκκαθάριση επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ – ΤΕΘ Α.Ε.»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.           

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 06/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ & Αικ. Καβούνη που αφορά σε «Έγκριση Απολογισμού του ΝΠΔΔ΄΄Δημοτική Βιβλιοθήκη Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη΄΄, Δήμου Θερμαϊκού, οικ. έτους 2022».

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικές Πολιτιστικές, Περιβαλλοντικές, Αθλητικές, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου Θερμαϊκού» (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.) που αφορά στην «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023».

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 6ο : 4η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 175/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά σε «Κατάρτιση σχεδίου 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.                 

 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 173/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά σε «Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων για το έτος 2024».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 9ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 170/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 10ο : Διεύρυνση ωραρίου Γραφείου Πολιτισμού Αθλητισμού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 11ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 188/2019 Α.Δ.Σ. σχετικά με την αντικατάσταση υπαλλήλων της επιτροπής παραλαβής προϊόντων στο πλαίσιο του προγράμματος  «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ-FEAD)» και παράταση λήξης φυσικού αντικειμένου αυτής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής – κ. Ζαριφέ Παλιούρα Ευτυχία.

 

ΘΕΜΑ 12ο  : Διαγραφή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 13ο  : Διαγραφή τελών οστεοφυλακίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 14ο  : Διαγραφή τελών οστεοφυλακίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 15ο  : Διαγραφή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 16ο : Διαγραφή τελών οστεοφυλακίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 17ο : Διαγραφή τελών οστεοφυλακίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 18ο : Διαγραφή τελών οστεοφυλακίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 19ο : Διαγραφή τελών οστεοφυλακίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 20ο : Διαγραφή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 21ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου «Επισκευή – Συντήρηση του κτιρίου Α΄ Λιμενικού Τμήματος Νέας Μηχανιώνας» (Αριθ. Μελ. 6/2020).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 22ο : Χορήγηση Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων του υπ΄ αρ. 2959 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Επανομής,  του Δήμου Θερμαϊκού

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 24ο : Καθορισμός διαδικασίας παράτασης μίσθωσης σύμφωνα με τον ν. 4605/2019.

Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος – κ. Σπύρος Αδαμίδης.

 

ΘΕΜΑ 25ο : Έκδοση ψηφίσματος συμπαράσταση στον Δήμαρχο Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη.

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ