Κυριακή 23-06-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 18ου 17-07-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. 18ου 17-07-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Περαία, 13.07.2023
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                                Αριθ. Πρωτ.: – 13.829
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Προς :
1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
4. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
5. Πρόεδρους Κοινοτήτων Δήμου
6. Ειδικούς Συνεργάτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
18ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την υπ’ αριθ. 488/35496/05-04-2023 εγκύκλιο ου Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει, δια ζώσης, στη ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 17η του μηνός Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης.


ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έκθεση Πεπραγμένων Α΄ Εξάμηνου 2023 Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.           

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ