Σάββατο 18-05-24
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠρόσκληση Δ.Σ. 21ου 21-08-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. 21ου 21-08-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                                 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Περαία, 17.08.2023

Αριθ. Πρωτ.: – 16.143 –

 

Προς :  1.κ. Γεώργιο Τσαμασλή Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

                                                                           2.κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού

3.κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλου
Δήμου Θερμαϊκού

                                                                                                   4.κ. Γενικό Γραμματέα                                                                                                            Δήμου Θερμαϊκού

  1. Πρόεδρους Κοινοτήτων Δήμου.
  2. Ειδικούς Συνεργάτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

 

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 72 και 73 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την υπ’ αριθ. 488/35496/05-04-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 21η του μηνός Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  • Ανακοινώσεις Προέδρου
  • Ανακοινώσεις Δημάρχου
  • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
  • Ερωτήσεις
  • Απαντήσεις

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Ετήσιος  προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Θερμαϊκού,  για το έτος 2024.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.Γ241 του ρυμοτομικού σχεδίου Επανομής, στην Δ.Κ. Επανομής, με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Κοινόχρηστου Χώρου του Ο.Τ.Γ241 και τμήματος των περιμετρικών οδών, σε συμμόρφωση της δικαστικής απόφασης αρ. 4161/2012 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό τους».

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.   

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.Γ241 του ρυμοτομικού σχεδίου Επανομής, στην Δ.Κ. Επανομής, με τον αποχαρακτηρισμό τμημάτων Κοινόχρηστου Χώρου του Ο.Τ.Γ241 και των περιμετρικών οδών, σε συμμόρφωση της δικαστικής απόφασης αρ. 1743/2006 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό τους».

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.   

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Αιτήματος Χρονικής Μετάθεσης της Φάσης Β «Προμήθεια Εξοπλισμού» και όλων των παραδοτέων που βρίσκονται σε αυτήν για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.

            Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος – κ. Συμεών Καψάλας.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Διαγραφή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φωτισμού και ΤΑΠ.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.           

 

ΘΕΜΑ 6ο : Διαγραφή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φωτισμού και ΤΑΠ.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 

ΘΕΜΑ 7ο : Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

           

ΘΕΜΑ 9ο : Διαγραφή ανείσπρακτών τελών από καταστάσεις ΔΕΗ

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 

ΘΕΜΑ 10ο : Διαγραφή προστίμου πολεοδομίας.

          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 

ΘΕΜΑ 11ο : Διαγραφή προστίμων ΚΟΚ εταιρείας LEASEPLAN.

          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 

ΘΕΜΑ 12ο : Διαγραφή προστίμου πολεοδομίας.

          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 

ΘΕΜΑ 13ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εκδοθεί απόφαση επί αιτήσεως για πρακτική άσκηση  καταρτιζόμενης ΙΕΚ.

          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 14ο : Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Θερμαϊκού

          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 

ΘΕΜΑ 15ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 232/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 16ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 233/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 17ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 234/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

         

ΘΕΜΑ 18ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 235/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 19ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 236/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 20ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 237/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 21ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 238/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 22ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 239/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 23ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 240/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 244/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά σε «Κατάρτιση σχεδίου 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023».

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 25ο : Σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 18/1977 Απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου της άλλοτε Κοινότητας Νέας Μηχανιώνας.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 26ο : Απόρριψη αιτήματος εκποίησης δημοτικού ακινήτου.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

 

 

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ