Σάββατο 20-04-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 22o - 16.11.2022

Πρόσκληση Δ.Σ. 22o – 16.11.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                Περαία, 11.11.2022
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &           Αριθ. Πρωτ.: – 19.434 –
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ


Προς :

  1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
    Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
  2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
  3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  4. κ.κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού
  5. Ειδικούς Συνεργάτες

 

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
    22ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

 

       Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να προσέλθει σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 16η του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 398/2022 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

      

ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 399/2022 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

         

ΘΕΜΑ 3ο : Εκμίσθωση του Δημοτικού Θεάτρου Επανομής στο «Κουκλοθέατρο για σχολεία» – ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΜΑΚΟΥΚΑ

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Παραχώρηση δωρεάν του Δημοτικού Θεάτρου Επανομής στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Επανομής»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Εκμίσθωση του Δημοτικού Θεάτρου Επανομής στο «ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ» – ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Συγκρότηση Γνωμοδότικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης των ναυαγίων ΕΝΤΟΣ λιμένων/αλιευτικών καταφυγίων διαχείρισης του Δήμου Θερμαικού για το έτος 2023 και ορισμός Προέδρου.

Εισηγητής : Εντεταλμενος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Πριμεράκης.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση Επιτροπών του Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης έτους 2023.

Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους από το  Δ.Σ. του ΔΗΠΠΑΚΥΘ.       

Εισηγητής :  Πρόεδρος του Δ.Σ. – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς

 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της υπ.αρ.1/2022 Απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών».

Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 10ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 413/2022 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 411/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Εισηγητικής Έκθεσης Γ΄ Τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 12ο : ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΚΑΕΚ190373004180 ΜΕ ΟΜΟΡO ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝO ΓΕΩΤΕΜΑΧΙO ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΕΚ 190833004188 ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 13ο : Τροποποίηση της με αρ.98/2021 ΑΔΣ «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.Γ241 του ρυμοτομικού σχεδίου Επανομής, στην Δ.Κ. Επανομής, με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Κοινόχρηστου Χώρου σε συμμόρφωση της δικαστικής απόφασης αρ.4161/2012 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 14ο : Τροποποίηση της με αρ.97/2021 ΑΔΣ «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.Γ241 του ρυμοτομικού σχεδίου Επανομής, στην Δ.Κ. Επανομής, με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Κοινόχρηστου Χώρου σε συμμόρφωση της δικαστικής απόφασης αρ.1743/2006 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 15ο : Εκ νέου επιβολή της αρθείσας, με την απόφαση αρ.3063/2008 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, απαλλοτρίωσης σε Χώρου Πρασίνου σε τμήμα του Ο.Τ.64 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Τριάδας, μέσω Χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου- Τροποποίηση της με αρ.59/2021 ΑΔΣ»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 16ο : Επικαιροποίηση της με αρ.291/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.3 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Τριάδας, στην Δ.Κ. Αγίας Τριάδας, με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Πρασίνου »

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Καθορισμό μίας θέσης γενικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού έμπροσθεν της κεντρικής πλατείας Ι. Μεταξά στην Δ.Κ. Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση επιχορήγησης για την κάλυψη του κόστους μετακίνησης  αθλητικών  συλλόγων Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμου & Εθελοντισμού – κ. Σπύρος Αδαμίδης.

 

ΘΕΜΑ 19ο : Εγκριση επιχορήγησης αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμου & Εθελοντισμού – κ. Σπύρος Αδαμίδης.

 

ΘΕΜΑ 20ο : Έκτακτη επιχορήγηση στους Ιερούς Ναούς α) Αγίου Νικολάου Ν. Μηχανιώνας και β) Αγίου Στεφάνου και Αγίων Αναργύρων Ν.Επιβατών.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 21ο  : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2022 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων-προμηθειών-εργασιών και ενίσχυση υφιστάμενων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 425/2022 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά σε «Κατάρτιση σχεδίου 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022». 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

                                                       Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  

                                                                         Δημήτριος Πασχαλιάς

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ