Σάββατο 18-05-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 24ο 27.12.2022

Πρόσκληση Δ.Σ. 24ο 27.12.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                            Περαία,   23.12.2022
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    Αριθ. Πρωτ.: -22.269 –
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Προς :

  1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
    Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
  2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
  3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  4. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού
  5. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
  6. Ειδικούς Συνεργάτες


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

 

       Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να συμμετέχει σε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 27η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00΄ έως 12:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 488/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Εισηγητικής Έκθεσης Γ΄ Τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.». Ανάκλησητης υπ’ αριθ. 162/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.


ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 489/2022 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.


ΘΕΜΑ 3ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 490/2022 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

Η ψηφοφορία σας ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ