Τετάρτη 17-04-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 24ου 08-11-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. 24ου 08-11-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Περαία, 03.11.2023
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                               Αριθ. Πρωτ.: – 21.471 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Προς :

 1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
  Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
 2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
 3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
 4. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
 5. Πρόεδρους Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού
 6. Ειδικούς Συνεργάτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 72 και 73 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την υπ’ αριθ. 488/35496/05-04-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την  8η του μηνός Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα  17:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 • Ανακοινώσεις Προέδρου
 • Ανακοινώσεις Δημάρχου
 • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
 • Ερωτήσεις
 • Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Επανακαθορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τη Μελέτη : «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές α) του εγκεκριμένου σχεδίου της Άνω Περαίας, β) της επέκτασης της Άνω Περαίας, γ) του εγκεκριμένου σχεδίου των Άνω Ν. Επιβατών, δ) της επέκτασης των Άνω Ν. Επιβατών και ε) της επέκτασης του οικισμού Αγίας Τριάδος».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Χρήστος Βογιατζής.


ΘΕΜΑ 2ο :
Έγκριση Αιτήματος Χρονικής Μετάθεσης της Φάσης 2 «Προμήθεια Εξοπλισμού», της Φάσης 3 «Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού, συστήματος και εφαρμογών», καθώς και όλων των παραδοτέων που συμπεριλαμβάνονται στις συγκεκριμένες φάσεις για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.

Εισηγητής : Εντεταλμένος Σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Καψάλας Συμεών.

 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Αιτήματος       Χρονικής        Μετάθεσης της Φάσης 4 «Εκπαίδευση Χρηστών», για χρονικό διάστημα δύο (2) εβδομάδων.

Εισηγητής : Εντεταλμένος Σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Καψάλας Συμεών.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 270/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

           

ΘΕΜΑ 5ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 271/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 272/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 273/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 275/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 9ο  : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 311/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 10ο  : Έγκριση της υπ’ αριθ. 45/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. που αφορά τα «Κριτήρια επιλογής παιδιών εκτός ΕΣΠΑ στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. -οικονομική εισφορά (τροφεία) για τη σχολική χρονιά 2023-2024»

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 11ο  : Έγκριση της υπ’ αριθ. 46/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. που αφορά σε «Οικονομική εισφορά (τροφεία) για τη φοίτηση παιδιών εκτός ΕΣΠΑ στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.  για τη σχολική χρονιά 2023-2024»

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 12ο  : 1η Συνοπτική Ανακεφαλαιωτική  Έκθεσης (Τριμηνιαίες) για την πορεία του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ», προϋπολογισμού δημοπράτησης 528.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) .

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Χρήστος Βογιατζής

 

ΘΕΜΑ 13ο  : 1η Συνοπτική Ανακεφαλαιωτική  Έκθεσης (Τριμηνιαίες) για την πορεία του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΟΦΗ ΚΑΒΟΥ ΕΩΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού δημοπράτησης 402.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Χρήστος Βογιατζής

 

ΘΕΜΑ 14ο  : Συνοπτική Ανακεφαλαιωτική  Έκθεσης (Τριμηνιαίες) για την πορεία του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Κρασπεδώσεις – Πλακοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού 2021», προϋπολογισμού δημοπράτησης 5.776.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Χρήστος Βογιατζής

 

ΘΕΜΑ 15ο  : 1η Συνοπτική Ανακεφαλαιωτική Έκθεση (Τριμηνιαίες) για την πορεία του έργου «Αποκατάσταση τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων λόγω βλαβών και φθορών 2022», προϋπολογισμού δημοπράτησης 100.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Χρήστος Βογιατζής

 

ΘΕΜΑ 16ο  : Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Αποκατάσταση του Αλιευτικού Καταφυγίου Ν. Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Χρήστος Βογιατζής

 

ΘΕΜΑ 17ο  : Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των προμηθειών : α) «Προμήθεια φορτηγών οχημάτων με ειδικό εξοπλισμό ενισχυμένης καρότσας», β) «Προμήθεια φορτηγού οχήματος με ειδικό εξοπλισμό πλύσης οδών» και γ) «Προμήθεια φορτηγού οχήματος μικτού φορτίου έως 3,5 tn».

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 297/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά σε «Κατάρτιση σχεδίου 7ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 308/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Εισηγητική Έκθεση Γ΄ Τριμήνου 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 20ο  : Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων λόγω βλαβών και φθορών 2022».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Χρήστος Βογιατζής

 

ΘΕΜΑ 21ο  : Διαβίβαση Πρωτοκόλλου απόρριψής.

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 22ο  : Χορήγηση Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων για το υπ’ αρ. 767 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Ν. Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Χρήστος Βογιατζής

 

ΘΕΜΑ 23ο  : Χορήγηση Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων για το υπ’ αρ. 511 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Ν. Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 24ο  : Έγκριση της υπ’ αριθ. 48/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. που αφορά σε «Σύνταξη και κατάρτιση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2022 του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.»

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ.- κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 25ο  : Έγκριση της υπ’ αριθ. 50/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. που αφορά στην  «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.»

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ.- κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ