Τετάρτη 17-04-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 25ου 20-12-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. 25ου 20-12-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Περαία, 15.12.2023
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                             Αριθ. Πρωτ.: – 24.209 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προς :
1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού

3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού

4. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού

5. Πρόεδρους Κοινοτήτων Δήμου

6. Ειδικούς Συνεργάτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 72 και 73 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την υπ’ αριθ. 488/35496/05-04-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 20η του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα  16:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα οποία θεωρούνται κατεπείγοντα και απρόβλεπτα για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου    :

  • Ανακοινώσεις Προέδρου
  • Ανακοινώσεις Δημάρχου
  • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
  • Ερωτήσεις
  • Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση των υπ’ αριθ. 336/2023 και 360/2023 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά σε «Κατάρτιση σχεδίου 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.


ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 323/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.


ΘΕΜΑ 3ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 324/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.


ΘΕΜΑ 4ο
: Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 325/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

           

ΘΕΜΑ 5ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 326/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 327/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 337/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 338/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 9ο  : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 339/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 10ο  : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 340/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 11ο  : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 346/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 12ο  : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 359/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 13ο  : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 367/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.           

 

ΘΕΜΑ 14ο  : Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Αποκατάσταση του Αλιευτικού Καταφυγίου Ν. Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Χρήστος Βογιατζής

 

ΘΕΜΑ 15ο  : Έγκριση 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :” ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ” (αρ. μελ. 67/2018)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Χρήστος Βογιατζής

 

ΘΕΜΑ 16ο  : Γνωμοδότηση και εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού της υπ’ αρίθμ. 11876 – 19/07/2021 (21SYMV008943048 2021-07-19) σύμβασης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΚΚ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ» μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού και της Ένωσης Εταιρειών με την επωνυμία «ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.– HELLASEDILS.A.», ως προς την αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – κ. Κωνσταντίνος Μπάρμπας.

 

ΘΕΜΑ 17ο  : Συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού στο Πρόγραμμα “Γαλάζια Σημαία 2024.

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 18ο : Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 19ο : Διαγραφή προστίμων πολεοδομίας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 20ο  : Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΥΠΑ για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στο Δήμο μας στη Δημοτική Κοινότητα  Ν. Επιβατών.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής – κ. Ευτυχία Ζαριφέ.

 

ΘΕΜΑ 21ο  : Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΥΠΑ για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στο Δήμο μας στη Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής – κ. Ευτυχία Ζαριφέ.

         

ΘΕΜΑ 22ο  : Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΥΠΑ για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στο Δήμο μας στη Δημοτική Ενότητα Επανομής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής – κ. Ευτυχία Ζαριφέ.

         

ΘΕΜΑ 23ο  : Χορήγηση Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων για το υπ’ αρ. 479 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Κερασιάς του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 24ο  : Η από 14089/18-7-2023 αίτηση της Ο.Ε. MELISSA SEASIDE BAR O.E. για την τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης και απόψεις της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ.- κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 25ο  : Επιβολή Προστίμου για Παράβαση των Διατάξεων του Ν2946/2001 Περί Υπαίθριας Διαφήμισης

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 26ο  : Επιβολή Προστίμου για Παράβαση των Διατάξεων του Ν2946/2001 Περί Υπαίθριας Διαφήμισης

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 27ο  : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής «Εργασιών Επισκευής και Συντήρησης και Ανταλλακτικών – Ελαστικών Επισώτρων Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄), «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», για το έτος 2024.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – κ. Κωνσταντίνος Μπάρμπας.

 

ΘΕΜΑ 28ο  : Διαβιβαστικό Πρωτοκόλλου Απόρριψης.

Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς

 

ΘΕΜΑ 29ο  : Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου (1/1) « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θερμαϊκού » της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θερμαϊκού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002572.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής – κ. Ευτυχία Ζαριφέ.

 

ΘΕΜΑ 30ο  : Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου (1) «Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή συσσιτίου» της Πράξης με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού» με κωδικό ΟΠΣ 5001394, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ (κωδικός πρόσκλησης 024.9iv).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής – κ. Ευτυχία Ζαριφέ.

 

ΘΕΜΑ 31ο  : Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου (1) «Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή συσσιτίου» της Πράξης με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού» με κωδικό ΟΠΣ 5001394, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ (κωδικός πρόσκλησης 024.9iv).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής – κ. Ευτυχία Ζαριφέ.

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ